Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-HMP-JN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli pedagogicznej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ufyla8h
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

NP1_W10

NP1_W11

NP1_U01

NP1_U08

NP1_K01

NP1_K11


PPW_W02

PPW_W10

PPW_U01

PPW_U02

PPW_K01

PPW_K07PS_W01

PSI_W14

PS_U02

PSI_U09

PS_K01

PSI_K09


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę historyczną, genealogię głównych kierunków i trendów w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny, bazując na wiedzy historycznej, uzasadnić oraz interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania dzisiaj.

Pełny opis:

Celem studiowania historii myśli pedagogicznej jest rozumienie miejsca wychowania i procesu nauczania w życiu polskiego społeczeństwa na tle zmieniających się epok i uwarunkowań historycznych. Ukazanie polskiej myśli pedagogicznej na tle europejskiej w ścisłym powiązaniu z dziejami polskiego narodu. Celem wykładu jest również przybliżenie różnorodnych koncepcji pedagogicznych, wybitnych postaci, myślicieli i działaczy z obszaru edukacji, a poprzez to zrozumienie przez słuchaczy współczesnej myśli pedagogicznej, koncepcji oświaty i wychowania, tak w Polsce, jak i w innych krajach, zwłaszcza Europy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju myśli pedagogicznej w obrębie kultury europejskiej, rozumie genezę europejskich i polskich działań oświatowych i wychowawczych.

EK 2 - Potrafi określić obszary subdyscyplin wchodzących w skład pedagogiki, w tym – historii myśli pedagogicznej.

Umiejętności:

EK 3 – Student zna podstawowe źródła historyczne konieczne do zrozumienia, wyjaśnienia i właściwej interpretacji problematyki pedagogicznej.

EK 4 – Bazując na zdobytej wiedzy historycznej potrafi w sposób klarowny i obiektywny uzasadnić własny punkt widzenia na temat zagadnień edukacyjnych.

Kompetencje:

EK 5 - Ma świadomość poziomu zakresu własnej wiedzy historycznej, umiejętność jej stosowania oraz rozumie potrzebę ciągłego jej poszerzania.

EK 6 – W pracy wychowawczej rozumie znaczenie własnego przykładu i potrzebę działań pedagogicznych.

ECTS [1 ECTS= 15 (10) godz.]:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do egzaminu: 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Suma godzin: 50 [50/15 (10)= 3]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza ( EK 1- 3):

Ocena 2 (ndst): student nie zna terminologii pedagogicznej; nie posiada znajomości elementarnych zagadnień historycznych, nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów wychowania.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu pojęć pedagogicznych; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada znacznie ograniczoną wiedzę nt. historycznych problemów wychowawczych.

Ocena 4 (db): student zna w pełni podstawową terminologię pedagogiczną; ma średnio uporządkowaną wiedzę z zakresu przedstawionej problematyki; posiada niekompletną wiedzę odnośnie najważniejszych zagadnień wychowawczych.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu historii myśli pedagogicznej; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada kompletną wiedzą nt. najważniejszych kwestii pedagogicznych.

Umiejętności ( EK 4- 6):

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować przedstawionych na zajęciach zagadnień; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk historycznych; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacyjnych z zakresu wychowania.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne opinie; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu historii myśli pedagogicznej.

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować omówioną na zajęciach problematykę; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu historii problematyki wychowawczej.

Ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować źródła wiedzy pedagogicznej; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; kompletnie znajduje i wykorzystuje rzetelne informacje z zakresu omówionej problematyki.

Kompetencje (EK 7- 9):

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadań i przyswojenie treści z zakresu problematyki historii myśli pedagogicznej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach ani nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu podstawowych pojęć i systemów pedagogicznych; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując przy tym własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu historii myśli pedagogicznej i przyswojenie treści omówionej problematyki, a także często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować oraz zorganizować indywidualną pracę, mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu historii myśli pedagogicznej; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruując uwagi.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena z testu. Skala punktowa (15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru):

- 15 - 14 - ocena 5

- 13 - ocena 4,5

- 12 - 11 - ocena 4,0

- 10 - 9 - ocena 3,5

- 8 - ocena 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 47 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Niewęgłowski
Prowadzący grup: Jan Niewęgłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę historyczną, genealogię głównych kierunków i trendów w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny, bazując na wiedzy historycznej, uzasadnić oraz interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania dzisiaj.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.