Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-MEMC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W05, PPW_W21, PPW_U07,

PPW_U08, PPW_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności dydaktycznych niezbędnych do projektowania i prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu, umiejętności rozwijania logicznego i matematycznego myślenia uczniów w kontekście podejść metodycznych do nauczania matematyki, kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych oraz poznanie sposobów planowania procesu nauczania z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Pełny opis:

1. Cele i treści kształcenia edukacji matematycznej w przedszkolu.

2. Metody nauczania stosowane w przedszkolu.

3. Koncepcja czynnościowego kształcenia.

4. Charakterystyka myślenia na poziomie przedoperacyjnym.

5. Zajęcia warsztatowe – kształtowanie pojęć matematycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, 2000

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP 2004

Gruszczyk – Kolczyńska E. Dziecięca matematyka : dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Bliżej przedszkola 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK-1 student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej w przedszkolu, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, zna kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki, potrafi scharakteryzować podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu. Student zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w edukacji przedszkolnej. Potrafi zaprojektować działania edukacyjne zgodnie ze współczesnymi koncepcjami nauczania i celami kształcenia oraz z zasadami metodyki i potrzebami dzieci.

EK- 2 student zna rolę i znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem.

Umiejętności:

EK -3 student rozwija zainteresowania uczniów poprzez odpowiednio zaplanowany przebieg zajęć.

EK- 4 konstruuje scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu. Z zna i stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, posługuje się nowoczesnymi technologiami wspierającymi proces uczenia się dziecka.

Kompetencje społeczne:

EK-5 jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych. Prezentuje wysoki poziom wrażliwości, potrafi budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna podstawy planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia niektóre kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena dst. plus (3,5) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna podstawy planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena db (4,0) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia i rozumie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena db plus (4,5) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena bdb (5) - student zna i w wyczerpujący sposób potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia wszystkie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i rozumie ich sens.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student konstruuje prosty scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) - student konstruuje poprawny scenariusz zajęć z zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) - student konstruuje ciekawy scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych.

ocena db plus (4,5) - student konstruuje inspirujący scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

ocena bdb (5,0) - student konstruuje oryginalny scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje innowacyjne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się wysoką dojrzałością i z zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane pracami studentów oraz kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, referat, pokaz a weryfikowane poprzez samodzielne skonstruowanie scenariusza zajęć.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu)

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach)

3. przygotowanie scenariusza zajęć i poprowadzenie zajęć.

4. zaliczenie kolokwium (ponad 50%).

Na ocenę końcową składają się:

Prace zaliczeniowe (projekty, scenariusz, prowadzenie zajęć, kolokwium) - 50 pkt;.

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-31 – ocena 3,5

30-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błażejewska
Prowadzący grup: Katarzyna Błażejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie literatury: 20 godz.

Przygotowanie scenariusza zajęć oraz pomocy dydaktycznych: 20 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błażejewska
Prowadzący grup: Katarzyna Błażejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie literatury: 20 godz.

Przygotowanie scenariusza zajęć oraz pomocy dydaktycznych: 20 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)