Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of mathematics education in kindergarten

General data

Course ID: WNP-PPWZ-MEMC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of mathematics education in kindergarten
Name in Polish: Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W05, PPW_W21, PPW_U07,

PPW_U08, PPW_K03

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności dydaktycznych niezbędnych do projektowania i prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu, umiejętności rozwijania logicznego i matematycznego myślenia uczniów w kontekście podejść metodycznych do nauczania matematyki, kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych oraz poznanie sposobów planowania procesu nauczania z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Full description: (in Polish)

1. Cele i treści kształcenia edukacji matematycznej w przedszkolu.

2. Metody nauczania stosowane w przedszkolu.

3. Koncepcja czynnościowego kształcenia.

4. Charakterystyka myślenia na poziomie przedoperacyjnym.

5. Zajęcia warsztatowe – kształtowanie pojęć matematycznych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, 2000

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP 2004

Gruszczyk – Kolczyńska E. Dziecięca matematyka : dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Bliżej przedszkola 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK-1 student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej w przedszkolu, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, zna kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki, potrafi scharakteryzować podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu. Student zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w edukacji przedszkolnej. Potrafi zaprojektować działania edukacyjne zgodnie ze współczesnymi koncepcjami nauczania i celami kształcenia oraz z zasadami metodyki i potrzebami dzieci.

EK- 2 student zna rolę i znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem.

Umiejętności:

EK -3 student rozwija zainteresowania uczniów poprzez odpowiednio zaplanowany przebieg zajęć.

EK- 4 konstruuje scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu. Z zna i stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, posługuje się nowoczesnymi technologiami wspierającymi proces uczenia się dziecka.

Kompetencje społeczne:

EK-5 jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych. Prezentuje wysoki poziom wrażliwości, potrafi budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna podstawy planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia niektóre kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena dst. plus (3,5) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna podstawy planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena db (4,0) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia i rozumie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena db plus (4,5) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu.

ocena bdb (5) - student zna i w wyczerpujący sposób potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, wymienia wszystkie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i rozumie ich sens.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student konstruuje prosty scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) - student konstruuje poprawny scenariusz zajęć z zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) - student konstruuje ciekawy scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych.

ocena db plus (4,5) - student konstruuje inspirujący scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

ocena bdb (5,0) - student konstruuje oryginalny scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu; stosuje innowacyjne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się wysoką dojrzałością i z zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane pracami studentów oraz kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, referat, pokaz a weryfikowane poprzez samodzielne skonstruowanie scenariusza zajęć.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu)

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach)

3. przygotowanie scenariusza zajęć i poprowadzenie zajęć.

4. zaliczenie kolokwium (ponad 50%).

Na ocenę końcową składają się:

Prace zaliczeniowe (projekty, scenariusz, prowadzenie zajęć, kolokwium) - 50 pkt;.

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-31 – ocena 3,5

30-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours, 44 places more information
Coordinators: Katarzyna Błażejewska
Group instructors: Katarzyna Błażejewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie literatury: 20 godz.

Przygotowanie scenariusza zajęć oraz pomocy dydaktycznych: 20 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours, 25 places more information
Coordinators: Katarzyna Błażejewska
Group instructors: Katarzyna Błażejewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie literatury: 20 godz.

Przygotowanie scenariusza zajęć oraz pomocy dydaktycznych: 20 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)