Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-MEZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W08, PPW_W19, PPW_U05,

PPW_U08, PPW_K08

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje obszar zagadnień mówiących o zasadach, formach i metodach realizowania edukacji zdrowotnej w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej.

Pełny opis:

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą programowania, planowania oraz realizacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Umożliwienie studentowi interpretowania założeń metod i form nauczania treści stanowiących o dbałości o zdrowie własne i innych. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie założeń edukacji zdrowotnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student używa podstawowej terminologii z zakresu edukacji zdrowotnej, prezentuje podstawową wiedzę z tego zakresu.

Umiejętności:

Student potrafi skonstruować scenariusz zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w przedszkolu i szkole (klasy I-III) zgodnie z założeniami metodyki pracy z dziećmi i cechami ich fizjologicznego rozwoju, prezentuje zajęcia w grupie studentów.

Kompetencje społeczne:

Student jest świadomy swojej roli w grupie jako wzór dla uczniów i potrafi ich w sposób efektywny zmotywować do pracy. Zdaje sobie sprawę z powagi swojej pracy jako pedagoga i na zajęcia zawsze przychodzi przygotowany i gotowy na sytuacje niespodziewane.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończonym czasie realizacji przedmiotu Student:

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna i nie umie wykorzystywać podstawowych informacji z zakresu problematyki przedmiotu

- na ocenę 3 (dst.): zna i poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu i sposobach jej przekazywania w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III;

- na ocenę 3+ (dst plus): zna i poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu i sposobach jej przekazywania w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III;

- na ocenę 4 (db.): zna i poprawnie wykorzystuje podstawowe informacje z zakresu problematyki przedmiotu, potrafi je porównać oraz zastosować w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III;

- na ocenę 4+ (db plus): zna i poprawnie wykorzystuje podstawowe i rozszerzone informacje z zakresu wiedzy o zdrowiu i sposobach jej przekazywania w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć procedury, potrafi porównać ich efektywność a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

15 godzin synchronicznego kontaktu z nauczycielem;

30 godzin - pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć;

30 godzin - praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

30 godzin synchronicznego kontaktu z nauczycielem;

20 godzin - pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć;

25 godzin - praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)