Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia rozwoju człowieka

General data

Course ID: WNP-PPWZ-PRC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia rozwoju człowieka
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PPW_W2, PPW_W6,PPW_W7,

PPW_U2, PPW_U3, PPW_K3

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowym pojęciami i teoriami psychologii rozwojowej.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z ogólnymi założeniami psychologii rozwojowej jak również przedstawienie studentom najistotniejszych, współczesnych teorii rozwojowych. Podczas wykładu student zdobędzie wiedzę na temat modeli psychologicznych wyjaśniających przebieg rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego, moralnego, kształtowania osobowości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Barbara Harwas- Napierała, Janusz Trempała, Psychologia rozwoju człowieka T. 1 i 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Anna Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

M. Przetacznik-Gierowska, Psychologia rozwoju człowieka tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PPW_W2, PPW_W6,PPW_W7 - Student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii rozwojowej; ma świadomość w kwestii uwarunkowania i złożoności procesów rozwojowych zachodzących w życiu człowieka z uwzględnieniem

perspektywy biologicznej, psychologicznej, społeczno-kulturowej; ma wiedzę na temat zachodzących w ciągu życia zmian rozwojowych i świadomość co do kwestii indywidualizacji działań terapeutycznych i psychologicznych uwzględniających możliwości rozwojowe dziecka oraz jego potrzeby

PPW_U2, PPW_U3 - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu psychologii rozwojowej w celu analizowania i interpretowania ludzkich zachowań oraz projektowania właściwych działań pedagogicznych; potrafi dostosować środowisko uczenia się do jego możliwości rozwojowych

PPW_K3 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji; Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy projektując działania pedagogiczne zgodne z podstawami psychologii rozwojowej

Opis ECTS

- udział w wykładach: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć (opracowanie tekstów naukowych, czytanie wskazanej literatury): 10 godz.

- opracowanie pytania problemowego podczas wykładu 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu pisemnego: 15 godz.

45 godz./15 godz. = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

egzamin pisemny na zakończenie semestru (egzamin pisemny, test, jednokrotnego wyboru,)

Punktacja:

0-49% - ocena niedostateczna

50-60% - ocena dostateczna

61-70% - ocena dostateczna plus

71-80% - ocena dobra

81-90% - ocena dobra plus

91-100% - ocena bardzo dobra

Student na ocenę

3- zna w stopniu dostatecznym teorie rozwoju człowieka i na poziomie podstawowym potrafi je scharakteryzować; potrafi opisać rozwój człowieka w odniesieniu do omówionych obszarów jego rozwoju popełniając przy tym drobne błędy, potrzebuje naprowadzania ze strony wykładowcy;

3+ zna w stopniu dostatecznym teorie rozwoju człowieka i na poziomie podstawowym potrafi je scharakteryzować; potrafi opisać rozwój człowieka w odniesieniu do omówionych obszarów jego rozwoju popełniając przy tym drobne błędy, potrafi sam się skorygować;

4 - zna w stopniu dobrym teorie rozwoju człowieka i potrafi je prawidłowo scharakteryzować; potrafi opisać rozwój człowieka w odniesieniu do omówionych obszarów jego rozwoju, zna dobrze pojęcia psychologii rozwojowe i je charakteryzuje, wykazuje się chęcią pogłębienia omawianych zagadnień; regularnie uczestniczy w zajęciach;

4 + - zna w stopniu dobrym teorie rozwoju człowieka i potrafi je prawidłowo scharakteryzować; potrafi opisać rozwój człowieka w odniesieniu do omówionych obszarów jego rozwoju, zna dobrze pojęcia psychologii rozwojowe i je charakteryzuje, wykazuje się chęcią pogłębienia omawianych zagadnień; regularnie uczestniczy w zajęciach jest aktywny;

5 - zna w stopniu bardzo dobrym teorie rozwoju człowieka i potrafi je prawidłowo i szczegółowo scharakteryzować, nie potrzebuje przy tym pomocy i naprowadzania; potrafi opisać rozwój człowieka w odniesieniu do omówionych obszarów jego rozwoju, zna bardzo dobrze pojęcia psychologii rozwojowe i je charakteryzuje, wykazuje się chęcią pogłębienia omawianych zagadnień; regularnie uczestniczy w zajęciach jest aktywny;

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours, 46 places more information
Coordinators: Martyna Czarnecka
Group instructors: Martyna Czarnecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowym pojęciami i teoriami psychologii rozwojowej.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z ogólnymi założeniami psychologii rozwojowej jak również przedstawienie studentom najistotniejszych, współczesnych teorii rozwojowych. Podczas wykładu student zdobędzie wiedzę na temat modeli psychologicznych wyjaśniających przebieg rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego, moralnego, kształtowania osobowości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Barbara Harwas- Napierała, Janusz Trempała, Psychologia rozwoju człowieka T. 1 i 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Anna Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

M. Przetacznik-Gierowska, Psychologia rozwoju człowieka tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Wymagania wstępne: (in Polish)

psychologia ogólna

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)