Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Psychology of education and upbringing

General data

Course ID: WNP-PPWZ-PSEW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Psychology of education and upbringing
Name in Polish: Psychologia edukacji i wychowania
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:

PPW_W02, PPW_W06, PPW_U03,

PPW_K03

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii edukacji i wychowania, w tym z problematyką stresu szkolnego, trudności adaptacyjnych oraz problemowych zachowań dziecka/ ucznia.

Full description: (in Polish)

Stres szkolny jako sytuacja trudna - przyczyny, mechanizm powstawania, objawy, wpływ na funkcjonowanie szkolne ucznia, sposoby postępowania

Trudności adaptacyjne dziecka/ucznia- przyczyny, mechanizm powstawania, objawy, wpływ na funkcjonowanie w środowisku domowym/przedszkolnym/szkolnym, sposoby postępowania

Uwewnętrznione i uzewnętrzniające się zaburzenia emocjonalno-motywacyjne oraz problemowe zachowania dziecka/ucznia - przyczyny, mechanizm powstawania, objawy, wpływ na funkcjonowanie w środowisku domowym, przedszkolnym/szkolnym, sposoby postępowania

Działania profilaktyczne w obszarze edukacji i wychowania

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brophy, J. (2012), Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzeszkiewicz, B. (2009), Adaptacja dziecka do warunków szkolnych (W:) K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.),Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej.

Kendall, P. C. (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne, Gdańsk: GWP.

Moneta-Malewska, M. (2012), Jak sobie radzić ze stresem w szkole i w domu, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Obuchowska, I. (2009), Problemowe zachowania uczniów, (W:) K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznikakademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss.375-409.

Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2021), Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smith, D. D. (2009), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki cz 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS.

Stallard, P. (2006), Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalik, S. (red.) (2011), Psychologia ucznia i nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PPW_W02 zna i rozumie teorie wychowania i uczenia się oraz uwarunkowania stresu szkolnego, trudności adaptacyjnych i mechanizmów powstawania problemowych zachowań dziecka/ucznia z perspektywy biologicznej, psychologicznej, społeczno-kulturowej

PPW_W06 zna psychologiczno-społeczne uwarunkowania zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych dziecka/ucznia, utrudniających funkcjonowanie przedszkolne i szkolne

PPW_U3 potrafi wnikliwie i refleksyjnie obserwować, analizować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne w wykorzystaniem zdobytej wiedzy

PPW_K03 jest gotowy do wykorzystywania wiedzy psychologicznej dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych oraz projektowania działań wspierających

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe wykład 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25h

Przygotowanie się do egzaminu 45h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte)

punktacja:

16-15 p. - ocena: bardzo dobry (5)

14 p. - ocena: dobry plus (4.5)

13-12 p. - ocena: dobry (4)

11 p. - ocena: dostateczny plus (3,5)

10-9- p. - ocena: dostateczny (3)

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours, 34 places more information
Coordinators: Kamil Kuracki
Group instructors: Kamil Kuracki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)