Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-PWCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W03, PPW_U02, PPW_U03,

PPW_K07

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju i funkcjonowania dziecka. Znajomość prawideł rozwojowych, koncepcji uczenia się.

Skrócony opis:

Przedmiot uwzględnia najnowsze trendy w edukacji wczesnoszkolnej w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym. Student pozna podstawy pedagogiczne oddziaływań edukacyjnych oraz najnowsze rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne na poziomie wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu analizę podstawowych problemów i kategorii pojęciowych z zakresu pedagogiki, które umożliwiają zrozumienie prawidłowości procesu nauczania i wychowania szkolnego, w kontekście potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia. Przedmiot, sięgając do nauk filozoficznych, psychologicznych czy socjologicznych zwraca uwagę na osiągnięcia pedagogiki istotne dla praktyki edukacyjnej, a także aktualne tendencje w rozwoju pedagogiki i zagadnienia będące przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W3 - Student zna paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej.

W4 - Student zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki

wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i

metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i

normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki

wczesnoszkolnej i alternatywnej.

U03 - Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej

wiedzy psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej i medycznej.

U04 - Student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować,

realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i

wychowania.

K2 - Student prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw dzieci (uczniów) wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb/5/ Student zna paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki

wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i

metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i

normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki

wczesnoszkolnej i alternatywnej. Potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej i medycznej. Potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować,

realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i

wychowania. Prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw dzieci (uczniów) wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Na ocenę db+/4,5/ Student zna paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki

wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i

metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i

normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki

wczesnoszkolnej i alternatywnej. Potrafi refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej i medycznej. Potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci (w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw dzieci (uczniów) wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Na ocenę db /4,0/ Student zna paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki

wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i

metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i

normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki

wczesnoszkolnej i alternatywnej. Potrafi obserwować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej i medycznej. Potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci (w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw dzieci (uczniów) wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Na ocenę sostateczną+ /3,5/ Student zna podstawową wiedzę z zakresu wczesnej edukacji, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i alternatywnej. Potrafi obserwować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej i medycznej. Potrafi prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci (w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw dzieci (uczniów) wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Na ocenę dostateczną /3,0/ Student zna podstawową wiedzę z zakresu wczesnej edukacji, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej, zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i alternatywnej. Potrafi obserwować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej i medycznej. Potrafi prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci (w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz planować, realizować i oceniać programy kształcenia i wychowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

godziny kontaktowe- 15

przygotowanie do zajęć:- 30

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30

Łączna liczba godzin: 75 (=3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

godziny kontaktowe- 15

przygotowanie do zajęć:- 30

przygotowanie pracy na zaliczenie - 25

przygotowanie do zaliczenia: -20

Łączna liczba godzin: 90 (=3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)