Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics in the teacher's profession

General data

Course ID: WNP-PS-E
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics in the teacher's profession
Name in Polish: Etyka w zawodzie nauczyciela
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3at8uwk1T9WFgVw7KkDOzAI65KsxIoIiD38vfHD_ck4JA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1d853ec-9409-4c48-b2fc-405e488b0182&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie:


PS_W3 PS_W7

PS_W19

PS_U14 PS_U19

PS_K2 PS_K5

PS_K6 PS_K12

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Efekty kształcenia:

1) wiedza: student określa czym jest etyka, odróżnia ją od od dziedzin pokrewnych (psychologii, socjologii, prawa) charakteryzuje ważniejsze koncepcje etyczne, określa specyfikę etyki personalistycznej; wskazuje antropologiczne podstawy etyki; rozpoznaje tendencje występujące w etyce;

2) umiejętności: student trafnie analizuje problemy etyczne, nabywa zdolność krytycznego myślenia i umiejętność dyskusji na kontrowersyjne tematy etyczne, krytycznie ocenia wartość argumentów używanych w dyskusjach etycznych;

3) postawy i kompetencje społeczne: student wykazuje się wrażliwością na problematykę etyczną, jest otwarty na uważne wysłuchanie odmiennych poglądów, widzi potrzebę pogłębiania własnych poglądów i poddawania ich krytycznej ocenie, rozumie potrzebę stosowania kryteriów etycznych w sferze społecznej.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: zagadnienia metaetyczne; etyka – definicja, dyscypliny pokrewne; moralność i etyka; rozumienie osoby; doświadczenie moralności; doświadczenie osoby; najważniejsze ujęcia etyki: eudajmonizm, utylitaryzm, deontonomizm, personalizm; prawda a moralność; rozumienie wolności; sumienie; szczęście i szczęśliwość; cnoty kardynalne; samostanowienie i samospełnienie osoby ludzkiej; odpowiedzialność za siebie i za innych.

Metody oceny: elementy oceny

- aktywność podczas zajęć (zdolność do merytorycznej dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów);

- przygotowanie ustnej lub pisemnej prezentacji wskazanych na zajęciach tematów;

- umiejętność krytycznej lektury tekstu etycznego;

- pisemny sprawdzian wiedzy i rozumienia zagadnień etycznych.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA

A. Podręcznik

W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, UKSW, Warszawa 2011.

B. Literatura podstawowa

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL Lublin 1982;

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983;

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I-II, TN KUL Lublin 1986.

C. Literatura pomocnicza

Isaiach Berlin, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa, Volumen, Warszawa 2003

W. Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, TN KUL, Lublin 2009

Jean Guitton, Kobieta, miłość, rodzina, PAX, Warszawa 1994

Harry Gordon Frankfurt, O prawdzie, Bela Med., Krosno 2008

Erich Fromm, Mieć czy być, Rebis, Poznań 2009

Erich Fromm, O sztuce miłości, Rebis, Poznań 2007

L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2009

Clive Staples Lewis, Cztery miłości, PAX, Warszawa 1962

Josef Pieper, O miłości, PAX Warszawa 1983

R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, RW KUL, Lublin 2000

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, RW KUL, Lublin 2001, s. 9-24

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu. Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1979

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

1. potrafi określić specyfikę problematyki moralnej (w odróżnieniu od psychologicznej, społecznej, prawnej);

2. zna filozoficzne (antropologiczne) podstawy etyki;

3. potrafi analizować problemy moralne występujące w kulturze i życiu społecznym;

4. ma zdolność krytycznej oceny i dyskutowania kontrowersyjnych problemów moralnych.

5. potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych "(życiowych").

ECTS

liczba ECTS - 3 (1 ECTS = 25/30 godz.)

wykłady - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, lektury - 25 godz.

przygotowanie do kolokwium - 35 godz.

suma godzin - 80

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria ogólne:

- aktywność na zajęciach;

- umiejętność formułowania problemów oraz dyskusji;

- zdolność krytycznej lektury tekstów etycznych;

Oceny

niedostateczna (2) - (student) nie zna terminologii etycznej; nie rozumie specyficznego charakteru etyki; nie potrafi analizować problemów moralnych ani dyskutować ich;

dostateczna (3) - zna częściowo terminologię etyczną; rozumie specyfikę etyki, ale w niedostatecznym stopniu; jest zdolny do analizy i dyskusji niektórych problemów moralnych;

dobra (4) - zna terminologię etyczną, rozumie specyfikę etyki, potrafi analizować i dyskutować problemy moralne;

bardzo dobra (5) - potrafi właściwie określić specyfikę problemów moralnych; zna bardzo dobrze filozoficzne i antropologiczne podstawy etyki; potrafi analizować problemy moralne w rożnych dziedzinach życia; posiada umiejętność krytycznego myślenia i analizowania kontrowersyjnych problemów moralnych.

Ocena końcowa

- aktywność studenta

- kolokwium

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 23 places more information
Coordinators: Witold Starnawski
Group instructors: Witold Starnawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)