Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia edukacji i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-PEW-CW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia edukacji i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, studia jednolite magisterskie:


PS_W3 PS_W10

PS_U2 PS_U5

PS_U6 PS_K4

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w obszarze psychologii edukacji i wychowania, zasadami wykorzystania wiedzy psychologicznej w projektowaniu i realizacji procesów edukacji i wychowania na różnych etapach życia ludzkiego.

Pełny opis:

1. Psychologia wychowania w pracy z rodziną.

2. Praca psychologiczna w placówce oświatowej.

3. Działalność instytucji i organizacji wspierających działania wychowawcze i edukacyjne.

4. Praca edukacyjna i wychowawcza z dziećmi i młodzieżą o nietypowym rozwoju.

5. Praca edukacyjna i wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania.

6. Wychowanie zdrowotne i seksualne.

7. Budowanie postawy uczenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe.

Literatura:

Liberska, H., Trempała, J. (red.). (2020). Psychologia wychowania. Wybrane problemy. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (red.). (2005). Psychologia. Podręcznik akademicki (T.3). Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie/zna

- czym zajmuje się psychologia edukacji i wychowania

- w jaki sposób wspierać rodzinę w optymalizacji procesu wychowania

- specyfikę pracy w placówce oświatowej oraz innych instytucjach wspierających procesy wychowania i edukacji

- w jaki sposób realizować z dziećmi i młodzieżą treści w obszarze wychowania zdrowotnego i seksualnego

Student umie

- dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- nawiązać pozytywny kontakt i skutecznie pracować z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem

- zachęcać do budowania postawy uczenia się przez całe życie poprzez działania z zakresu doradztwa zawodowego

Student chce

- rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii edukacji i wychowania

- zrozumieć przyczyny i pozytywnie wykorzystać elementy indywidualnego funkcjonowania wychowanka

OPIS ECTS

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Zapoznanie się z literaturą: 15 godz.

Zadania domowe: 5 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach (20% oceny)

- aktywność na zajęciach (40% oceny)

- zadanie domowe (40% oceny)

90-100% – bdb

Student posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Rozumie specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi odnieść swoją wiedzę do własnego życia zawodowego, a także wykorzystać ją w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby, planowania i realizacji pracy z nią.

80-89 – db+

Student posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Rozumie specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najczęściej potrafi odnieść swoją wiedzę do własnego życia zawodowego, a także wykorzystać ją w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby, planowania i (zazwyczaj) realizacji pracy z nią.

70-79 – db

Student posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Zwykle rozpoznaje specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Często potrafi odnieść swoją wiedzę do własnego życia zawodowego oraz wykorzystać ją w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby i planowania pracy z nią.

60- 69 – dst+

Student posiada wiedzę w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Niekiedy rozpoznaje specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czasem potrafi wykorzystać swoją wiedzę w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby i planowania pracy z nią.

50-59 – dst

Student posiada wiedzę w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w niektórych instytucjach. Niekiedy rozpoznaje specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

0-50 – ndst

Student nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw psychologii edukacji i wychowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ossowska
Prowadzący grup: Joanna Ossowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)