Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Psychology of eductaion

General data

Course ID: WNP-PS-PEW-CW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Psychology of eductaion
Name in Polish: Psychologia edukacji i wychowania
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, studia jednolite magisterskie:


PS_W3 PS_W10

PS_U2 PS_U5

PS_U6 PS_K4

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w obszarze psychologii edukacji i wychowania, zasadami wykorzystania wiedzy psychologicznej w projektowaniu i realizacji procesów edukacji i wychowania na różnych etapach życia ludzkiego.

Full description: (in Polish)

1. Psychologia wychowania w pracy z rodziną.

2. Praca psychologiczna w placówce oświatowej.

3. Działalność instytucji i organizacji wspierających działania wychowawcze i edukacyjne.

4. Praca edukacyjna i wychowawcza z dziećmi i młodzieżą o nietypowym rozwoju.

5. Praca edukacyjna i wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania.

6. Wychowanie zdrowotne i seksualne.

7. Budowanie postawy uczenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe.

Bibliography: (in Polish)

Liberska, H., Trempała, J. (red.). (2020). Psychologia wychowania. Wybrane problemy. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (red.). (2005). Psychologia. Podręcznik akademicki (T.3). Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student wie/zna

- czym zajmuje się psychologia edukacji i wychowania

- w jaki sposób wspierać rodzinę w optymalizacji procesu wychowania

- specyfikę pracy w placówce oświatowej oraz innych instytucjach wspierających procesy wychowania i edukacji

- w jaki sposób realizować z dziećmi i młodzieżą treści w obszarze wychowania zdrowotnego i seksualnego

Student umie

- dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- nawiązać pozytywny kontakt i skutecznie pracować z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem

- zachęcać do budowania postawy uczenia się przez całe życie poprzez działania z zakresu doradztwa zawodowego

Student chce

- rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii edukacji i wychowania

- zrozumieć przyczyny i pozytywnie wykorzystać elementy indywidualnego funkcjonowania wychowanka

OPIS ECTS

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Zapoznanie się z literaturą: 15 godz.

Zadania domowe: 5 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach (20% oceny)

- aktywność na zajęciach (40% oceny)

- zadanie domowe (40% oceny)

90-100% – bdb

Student posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Rozumie specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi odnieść swoją wiedzę do własnego życia zawodowego, a także wykorzystać ją w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby, planowania i realizacji pracy z nią.

80-89 – db+

Student posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Rozumie specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najczęściej potrafi odnieść swoją wiedzę do własnego życia zawodowego, a także wykorzystać ją w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby, planowania i (zazwyczaj) realizacji pracy z nią.

70-79 – db

Student posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Zwykle rozpoznaje specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Często potrafi odnieść swoją wiedzę do własnego życia zawodowego oraz wykorzystać ją w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby i planowania pracy z nią.

60- 69 – dst+

Student posiada wiedzę w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w różnych instytucjach. Niekiedy rozpoznaje specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czasem potrafi wykorzystać swoją wiedzę w celu zrozumienia funkcjonowania innej osoby i planowania pracy z nią.

50-59 – dst

Student posiada wiedzę w zakresie zagadnień psychologii edukacji i wychowania. Orientuje się w charakterystyce i możliwościach pracy wychowawczej i edukacyjnej w niektórych instytucjach. Niekiedy rozpoznaje specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

0-50 – ndst

Student nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw psychologii edukacji i wychowania.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 18 places more information
Coordinators: Joanna Ossowska
Group instructors: Joanna Ossowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)