Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-AR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01; S1A_W03; H1A_W05; S1A_U06; H1A_U07; S1A_U07; S1A_K03; S1A_K06; S1A_K02

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy:

S1A_W01 student posiada wiedzę na temat przedmiotu aksjologii, zakresu i terminologii w obszarze aksjologii

S1A_W03 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych ich specyfice i wartościach ich charakteryzujących

H1A_W05 student ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i aksjologii

umiejętności:

S1A_U06 student posiada umiejętności pracy z osobami mającymi trudności w przystosowaniu się do społecznych oczekiwań i wymagań związanych z pełnionymi rolami wynikającymi z bycia na określonym etapie rozwoju psychospołecznego

H1A_U07 student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami

S1A_U07 student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

kompetencji społecznych:

S1A_K03 student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania aksjologiczne

S1A_K06 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, aksjologii, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

S1A_K02 student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)