Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym

General data

Course ID: WNP-PSZ-AR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) S1A_W01; S1A_W03; H1A_W05; S1A_U06; H1A_U07; S1A_U07; S1A_K03; S1A_K06; S1A_K02

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy:

S1A_W01 student posiada wiedzę na temat przedmiotu aksjologii, zakresu i terminologii w obszarze aksjologii

S1A_W03 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych ich specyfice i wartościach ich charakteryzujących

H1A_W05 student ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i aksjologii

umiejętności:

S1A_U06 student posiada umiejętności pracy z osobami mającymi trudności w przystosowaniu się do społecznych oczekiwań i wymagań związanych z pełnionymi rolami wynikającymi z bycia na określonym etapie rozwoju psychospołecznego

H1A_U07 student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami

S1A_U07 student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

kompetencji społecznych:

S1A_K03 student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania aksjologiczne

S1A_K06 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, aksjologii, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

S1A_K02 student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)