Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne w pedagogice specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-PPPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne w pedagogice specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna:

PSI_W08, PSI_W20, PSI_TS1_W10, PSI_U14, PSI_TS1_U01, PSI_U08, PSI_K01, PSI_K05

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia z prawa konstytucyjnego, rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego. Zajęcia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej kształcenia specjalnego

w systemie oświaty w Polsce: podmiotów odpowiedzialnych, zasad organizacji, zasad finansowania. Wskazują ścieżki wsparcia socjalnego i edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Ich wartością jest pokazanie aktualnych trendów niesegregacyjnego kształcenia osób z niepełnosprawnościami oraz powiązanie standardów prawnych z praktyką szkolną.

Udział w ćwiczeniach wyposaża w niezbędna wiedzę prawną oraz kształtuje umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i międzynarodowego

w praktyce.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia:

Wprowadzenie do zagadnień prawnych – podstawowe standardy prawne i ich źródła.

Podstawy prawne wspomagania osób z niepełnosprawnościami - orzekanie o niepełnosprawności a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; zadania poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Podstawy prawne zatrudniania pedagogów specjalnych w instytucjach systemu oświaty oraz ich zadania.

Uwarunkowania prawne organizacji kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach; kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne

Ćwiczenia wprowadzają w podstawowe zagadnienia prawne dotyczące w szczególności uczniów z niepełnosprawnością. Studenci zdobędą wiedzę o procedurach, które pozwalają osobom z niepełnosprawnością do korzystania z uprawnień w zakresie spraw socjalnych i edukacji. Udział w ćwiczeniach pozwoli na zrozumienie i poznanie zadań i odpowiedzialności różnych instytucji wobec osób z niepełnosprawnością. Celem zajęć jest również zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego w polskim systemie edukacji, w tym edukacji włączającej.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020r. , poz. 1327 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t. j. (Dz. U. z 2020r., poz. 1359;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (j. t. Dz.U.

z 2020 poz. 1309).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280);

Prawo oświatowe. Komentarz, red. M. Pilich, A. Olszewski, Wolters Kluwer Polska spółka z o. o., Warszawa 2020;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) zdobywa podstawowe informacje dotyczące: prawa oświatowego, rodzinnego i opiekuńczego w systemie prawa w zakresie tematyki zajęć; ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji integracyjnej i inkluzyjnej;

2) rozumie: znaczenie przestrzegania ustanowionych norm prawnych, znaczenie konieczności wspierania funkcjonowania osób niepełnosprawnych; potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju własnych kompetencji;

3) posiada umiejętność: stosowania przepisów prawa w praktyce, w szczególności prawa oświatowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Metody i kryteria oceniania:

- czynny udział w zajęciach (dyskusja, pytania);

- pisemne opracowanie na zadany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mucha
Prowadzący grup: Krystyna Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)