Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Legal bases in special pedagogy

General data

Course ID: WNP-PSZ-PPPS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Legal bases in special pedagogy
Name in Polish: Podstawy prawne w pedagogice specjalnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

Special pedagogy: PSI_W08, PSI_W20, PSI_TS1_W10, PSI_U14, PSI_TS1_U01, PSI_U08, PSI_K01, PSI_K05

Short description: (in Polish)

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia z prawa konstytucyjnego, rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego. Zajęcia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej kształcenia specjalnego

w systemie oświaty w Polsce: podmiotów odpowiedzialnych, zasad organizacji, zasad finansowania. Wskazują ścieżki wsparcia socjalnego i edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Ich wartością jest pokazanie aktualnych trendów niesegregacyjnego kształcenia osób z niepełnosprawnościami oraz powiązanie standardów prawnych z praktyką szkolną.

Udział w ćwiczeniach wyposaża w niezbędna wiedzę prawną oraz kształtuje umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i międzynarodowego

w praktyce.

Full description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia:

Wprowadzenie do zagadnień prawnych – podstawowe standardy prawne i ich źródła.

Podstawy prawne wspomagania osób z niepełnosprawnościami - orzekanie o niepełnosprawności a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; zadania poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Podstawy prawne zatrudniania pedagogów specjalnych w instytucjach systemu oświaty oraz ich zadania.

Uwarunkowania prawne organizacji kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach; kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne

Ćwiczenia wprowadzają w podstawowe zagadnienia prawne dotyczące w szczególności uczniów z niepełnosprawnością. Studenci zdobędą wiedzę o procedurach, które pozwalają osobom z niepełnosprawnością do korzystania z uprawnień w zakresie spraw socjalnych i edukacji. Udział w ćwiczeniach pozwoli na zrozumienie i poznanie zadań i odpowiedzialności różnych instytucji wobec osób z niepełnosprawnością. Celem zajęć jest również zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego w polskim systemie edukacji, w tym edukacji włączającej.

Bibliography: (in Polish)

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020r. , poz. 1327 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t. j. (Dz. U. z 2020r., poz. 1359;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (j. t. Dz.U.

z 2020 poz. 1309).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280);

Prawo oświatowe. Komentarz, red. M. Pilich, A. Olszewski, Wolters Kluwer Polska spółka z o. o., Warszawa 2020;

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1) zdobywa podstawowe informacje dotyczące: prawa oświatowego, rodzinnego i opiekuńczego w systemie prawa w zakresie tematyki zajęć; ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji integracyjnej i inkluzyjnej;

2) rozumie: znaczenie przestrzegania ustanowionych norm prawnych, znaczenie konieczności wspierania funkcjonowania osób niepełnosprawnych; potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju własnych kompetencji;

3) posiada umiejętność: stosowania przepisów prawa w praktyce, w szczególności prawa oświatowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- czynny udział w zajęciach (dyskusja, pytania);

- pisemne opracowanie na zadany temat

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 8 hours, 15 places more information
Coordinators: Krystyna Mucha
Group instructors: Krystyna Mucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)