Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-MwA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus lektorat i WF po 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01, AD1_U02; AD1_U03, AD1_U04; AD1_U05, AD1_U06, AD1_U07, AD1_U08, AD1_U09, AD1_K01, AD1_K02, AD1_K03, AD1_K04, AD1_K06

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów (ADR) w administracji. Wskazywane są praktyczne zastosowania ADR w działalności organów administracji i sądów administracyjnych.

Pełny opis:

1. Alternatywne środki rozwiązywania sporów – rozwój i charakterystyka

2. Metody rozwiązywania sporów

3. Specyfika działania organów administracji

4. Działania Rady Europy na rzecz rozwoju ADR

5. Doświadczenia innych państw europejskich w zakresie wdrażania ADR

6. Geneza wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego oraz w postępowaniu przed sądami administracji

7. Zakresy działania ADR w kontekście uznania administracyjnego

8. Ugoda w postępowaniu administracyjnym

9. Mediacja w kodeksie postępowania administracyjnego

10. Mediacja w postępowaniu sądowo administracyjnym

Literatura:

Wojciech Federczyk "Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym " Wolters Kluwer 2013

Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak

Postępowanie administracyjne CH Beck Wydanie: 5 Rok: 2018

Niezgódka-Medek Małgorzata , Kabat Andrzej Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Wolters Kluwer 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

AD1_U01: potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi

AD1_U02: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

AD1_U03: potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD1_U04: potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

AD1_U05: potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD1_U06: potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego, wykorzystując odpowiednie metody badawcze

AD1_U07: potrafi sporządzić projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

AD1_U08: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim dotyczące prawa administracyjnego

AD1_U09: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego

AD1_K01: jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD1_K02: jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

AD1_K03: jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

AD1_K04: jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych

AD1_K06: jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Metody i kryteria oceniania:

Oceny:

AD1_U01:

2 - student nie potrafi interpretować zjawisk społecznych/prawnych w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi

3, 3+ - student potrafi jedynie w stopniu podstawowym interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi

4, 4+ - student potrafi trafnie interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi

5 - student potrafi trafnie i z dużą swobodą interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi

AD1_U02:

2 - student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego ani krytycznie dobierać metod badawczych i danych do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

3, 3+ - student potrafi jedynie w stopniu podstawowym zastosować wiedzę teoretyczną w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

4, 4+ - student potrafi trafnie zastosować wiedzę teoretyczną w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

5 - student potrafi trafnie i z dużą swobodą zastosować wiedzę teoretyczną w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

AD1_U03:

2 - student nie potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego; nie potrafi formułować prostych hipotez badawczych ani ich weryfikować

3, 3+ - student potrafi jedynie w stopniu podstawowym dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

4, 4+ - student trafnie potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

5 - student trafnie i ze swobodą potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD1_U04:

2 - student nie potrafi wykorzystać metody i narzędzi właściwych dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; nie potrafi tworzyć modeli złożonych procesów życia społecznego

3,3+ - student potrafi jedynie w stopniu podstawowym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modeli złożonych procesów życia społecznego

4,4+ - student trafnie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

5 - student trafnie i ze swobodą potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

AD1_U05:

2 - student nie potrafi biegle zastosować przepisów prawnych oraz innych reguł/procedur do rozwiązania konkretnego problemu w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego; nie umie wykorzystać dostępnych procedur w tym zakresie

3,3+ - student potrafi jedynie w stopniu podstawowym zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego; tak też umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

4, 4+ - student potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

5 - student potrafi bardzo biegle i ze swobodą zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD1_U06:

2 - student nie rozumie i jest w stanie dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego, wykorzystując odpowiednie metody badawcze

3, 3+ - student potrafi jedynie w stopniu podstawowym zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego, wykorzystując odpowiednie metody badawcze

4, 4+ - student potrafi trafnie zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego, wykorzystując odpowiednie metody badawcze

5 - student potrafi trafnie zrozumieć i biegle oraz ze swobodą dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat prawa administracyjnego, wykorzystując odpowiednie metody badawcze

AD1_U07:

2 - student nie potrafi sporządzić projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

3, 3+ - potrafi jedynie ze znaczną pomocą sporządzić projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

4, 4+ - student potrafi samodzielnie sporządzić projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

5 - potrafi samodzielnie i z dużą biegłością sporządzić projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

AD1_U08:

2 - student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie przygotować dokumentów i prac pisemnych w języku polskim dotyczących prawa administracyjnego

3,3+ - student jedynie z pomocą potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim dotyczące prawa administracyjnego

4,4+ - student samodzielnie potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim dotyczące prawa administracyjnego

5 - student samodzielnie z z dużą biegłością potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim dotyczące prawa administracyjnego

AD1_U09:

2 - student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzy z zakresu prawa administracyjnego

3, 3+ - student jedynie z pomocą potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego

4,4+ - student samodzielnie potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego

5 - student samodzielnie z z dużą biegłością potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego

AD1_K01:

2 - student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego, nie inspiruje procesów uczenia się

3,3+ - student jest w ograniczonym stopniu gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; w niewielkim stopniu kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

4,4+ - student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

5 - student samodzielnie podejmuje systematyczne uczenie się i pogłębianie oraz aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego, a także w pełni samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD1_K02:

2 - student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

3,3+ - student tylko na zlecenie podejmuje pracę i współdziałanie w grupie i wykonywanie zadań z zakresu prawa administracyjnego

4,4+ - student jest z własnej inicjatywy gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

5 - student inicjuje pracę i współdziałanie w grupie oraz wspólne wykonywanie zadań z zakresu prawa administracyjnego - organizując pracę innym

AD1_K03:

2 - student nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

3,3+ - student ustala cele służących realizacji określonych zadań tylko przy wsparciu innych osób

4,4+ - student jest gotów do samodzielnego ustalania celów służących realizacji określonych zadań

5 - student w pełni samodzielnie ustala cele służące realizacji określonych zadań

AD1_K04:

2 - student nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych

3,3+ - student wymaga wsparcia przy identyfikowaniu i rozstrzyganiu dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych

4,4+ - student jest gotów do samodzielnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych

5 - student w pełni samodzielnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań administracyjnych

AD1_K06:

2 - student nie jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

3,3+ - student wymaga zachęty formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; przy odpowiednim wsparciu potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

4,4+ - student jest gotów do samodzielnego formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

5 - student w pełni samodzielnie formułuje opinie i sądy o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Federczyk
Prowadzący grup: Wojciech Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 60 h

Prace na źródłach: 10h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS: 100 h/25 = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Federczyk
Prowadzący grup: Wojciech Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 60 h

Prace na źródłach: 10h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS: 100 h/25 = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Federczyk
Prowadzący grup: Wojciech Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)