Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-OPCRE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD1_W02

AD1_W04

Wymagania wstępne:

znajomość międzynarodowej ochrony praw człowieka na poziomie szkoły średniej; znajomość prawa konstytucyjnego i wstępu do prawoznawstwa na poziomie średnio-zaawansowanym; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: prezentacja mandatu Rady Europy w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

W związku z tym przedmiot skupia się na:

- konstrukcji normatywnej praw człowieka i podstawowych wolności;

- specyfice zobowiązań państw- członków Rady Europy wynikających z praw człowieka i podstawowych wolności;

-mechanizmach praw człowieka i podstawowych wolności, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Zagadnienia te uwzględniają stanowisko Polski i tzw. sprawy polskie.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1/ Idea międzynarodowej ochrony praw człowieka;

2/ Proces pozytywizacji i internacjonalizacji praw człowieka i i mechanizmów ich ochrony;

3/ Systemy międzynarodowej ochrony praw człowieka;

4/ Specyfika traktatów praw człowieka;

5/ Charakterystyka międzynarodowych organizacji działających w obszarze praw człowieka;

6/ Założenia uniwersalnej koncepcji praw człowieka

7/ Prawa człowieka i podstawowe wolności w systemie Rady Europy: mechanizm powiązany z Europejską Konwencją Praw Człowieka (wymiar indywidualny)

8/ Prawa człowieka i podstawowe wolności w systemie Rady Europy: mechanizm powiązany z Europejską Konwencją Praw Człowieka (wymiar międzypaństwowy)

9/Prawa człowieka i podstawowe wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna genezę i specyfikę Rady Europy

EK2: definiuje systemy prawa międzynarodowego praw człowieka oraz specyfikę procesów ich powstawania.

EK2: rozróżnia poszczególne typy praw człowieka i specyfikę powiązanych z nimi zobowiązań państw

EK3: opisuje traktaty praw człowieka Rady Europy i definiuje zakres ich obowiązywania, wykładni oraz stosowania.

EK4: charakteryzuje procedury ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w systemie Rady Europy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Samodzielna analiza literatury i materiałów uzupęłniających: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)