Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-PAd2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

AD1_W02;

AD1_W05;

AD1_W06;

AD1_W07


Pełny opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przez studenta procedur właściwych działaniu administracji publicznej, stosowanie przepisów kpa, rozumienie przebiegu i istoty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania wstępne: brak

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

AD1_W02: zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej

AD1_W05: omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowane w nim tryby postępowań

AD1_W06: charakteryzuje regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych, opłat i kosztów postępowania)

AD1_W07: zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej i zasady postępowania egzekucyjnego w administracji; charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, środki egzekucyjne, środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 45h

Lektura literatury: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 30h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07: egzamin pisemny (4-5 pytań otwartych), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy oraz w przypadku nauczania zdalnego.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

- nie zna i nie rozumie procedur właściwych działaniu administracji publicznej (nie potrafi wskazać rodzajów procedur administracyjnych, ich istoty, funkcji i zależności)

- nie omawia zakresu obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowanych w nim trybów postępowań

- nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

- nie zna i nie rozumie charakteru prawnego, zakresu stosowania egzekucji administracyjnej i zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, nie potrafi scharakteryzować podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

- zna procedury właściwe działaniu administracji publicznej (wymienia procedury administracyjne i dotyczące ich akty normatywne)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie, większość przesłanek obowiązywania kpa i wyłączeń

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

- zna charakter prawny i częściowo zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz niektóre zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

- dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie i w zasadzie prawidłowo je omawia, wymienia prawidłowo przesłanki obowiązywania kpa i wyłączenia

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i co do zasady rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz większość zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

- bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

- prawidłowo omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego (przesłanki obowiązywania i wyłączenia) i uregulowane w nim tryby postępowań

- prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 45h

Lektura literatury: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 30h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 45h

Lektura literatury: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 30h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)