Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-PEk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł socjologiczno-ekonomiczny AD ( I rok, I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD1_W02, AD1_W05 AD1_W06, AD1_W08 AD1_W10

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych zjawisk ekonomicznych.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych zjawisk ekonomicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

AD1_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

AD1_W05 Student zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

AD1_W06 Student zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

AD1_W08 Student zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

AD1_W10 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości łącząc tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna:

W semestrze letnim 2023/204 zajęcia prowadzone są stacjonarnie.

Kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, dwa pytania otwarte.

Wiedza:

AD1_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

ndst Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; nie wymienia zasadniczych obszarów ekonomii;

dst Student w niewielkim stopniu zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; z trudem wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

db Student zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

bdb Student bardzo dobrze zna terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; płynnie wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

AD1_W05 Student zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

ndst Student nie zna podstawowych metod, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

dst Student w niewielkim stopniu zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

db Student zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

bdb Student bardzo dobrze zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

AD1_W06 Student zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

ndst Student nie zna reguł gospodarczych oraz struktur i instytucji społecznych

dst Student w stopniu podstawowym zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

db Student zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

bdb Student bardzo dobrze zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

AD1_W08 Student zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

ndst Student nie zna poglądów doktryny na temat kierunków w ekonomii

dst Student zna w stopniu podstawowym poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

db Student zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

bdb Student bardzo dobrze zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

AD1_W10 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości łącząc tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

ndst Student nie zna ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości, nie łączy tej wiedzy z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

dst Student zna w stopniu podstawowym ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości łączy tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny

ekonomii i finansów publicznych

db Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości łączy tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

bdb Student bardzo dobrze zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, swobodnie łączy tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna dwa pytania otwarte.

1 pytanie = 50%

0-50 ndst

51-60 dst

61-70 dst+

71-80 db

81-90 db+

91-100 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 30

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 40

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)