Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo UE - instytucje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-PUEI-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo UE - instytucje
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02;

AD1_W03;

AD1_W04;

AD1_W05


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student powinien poznać

1. strukturę UE oraz jej system instytucjonalny;

2. specyfikę prawa UE jako porządku prawnego odrębnego od porządku krajowego oraz relacje między tymi porządkami prawnymi;

3. zasady stosowania prawa UE przez organy krajowe;

4. zasady stosowania prawa przez organy UE i administracyjny wymiar działania UE;

5. środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia prawa UE, zarówno na poziomie UE jak i na poziomie krajowym.

Pełny opis:

Zajęcia stanową prezentację podstawowych informacji dotyczących UE, jej struktury instytucjonalnej i prawa. Wśród omawianych zagadnień należy wymienić kompetencje UE, źródła prawa UE i procedury jego stanowienia, kontroli legalności i stosowania.

Przedmiotem wykładu jest również administracyjny wymiar działania UE i związane z tym zagadnienia, takie jak administracja bezpośrednia i pośrednia, akty administracyjne UE, procedury administracyjne na poziomie UE i towarzyszące im gwarancje proceduralne.

Odrębną część wykładu stanowią szeroko pojęte relacje między UE a jej państwami członkowskimi. W szczególności omawiane są takie zagadnienia jak akcesja/wystąpienie państwa członkowskiego, obowiązki państw członkowskich w zakresie wykonywania prawa UE, zasada lojalnej współpracy, kontrola przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie oraz zasady stosowania prawa UE przez organy krajowe).

Literatura:

Źródła podstawowe:

1. Traktat o UE + Traktat o funkcjonowaniu UE;

2. Bazy http://www.curia.eu , http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, http://www.eurlex.eu;

3. Materiały (akty prawne, orzecznictwo, literatura uzupełniająca) przesyłane przez prowadzącego;

4. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Maria Magdalena Kenig Witkowska (red.), Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky - w miarę możliwości najbardziej aktualne wydanie.

Źródła uzupełniające

1. PODSTAWY I źRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ TOM 1, RED.STANISŁAW BIERNAT, C.H.BECK 2020 (dostępne w bazie Legalis);

2. Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej, Marek Jaśkowski, Wolters Kluwer 2015/2016 (dostępne w bazie Lex);

3. EU administrative law. Paul Craig;

4. EU procedural law, Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman ; ed. by Janek Tomasz Nowak.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Źródła podstawowe:

1. Traktat o UE + Traktat o funkcjonowaniu UE;

2. Bazy http://www.curia.eu , http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, http://www.eurlex.eu;

3. Materiały (akty prawne, orzecznictwo, literatura uzupełniająca) przesyłane przez prowadzącego;

4. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Maria Magdalena Kenig Witkowska (red.), Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky - w miarę możliwości najbardziej aktualne wydanie.

Źródła uzupełniające

1. PODSTAWY I źRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ TOM 1, RED.STANISŁAW BIERNAT, C.H.BECK 2020 (dostępne w bazie Legalis);

2. Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej, Marek Jaśkowski, Wolters Kluwer 2015/2016 (dostępne w bazie Lex);

3. EU administrative law. Paul Craig;

4. EU procedural law, Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman ; ed. by Janek Tomasz Nowak.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (wszystkie efekty kształcenia).

AD1_W02:

student nie opanował podstawowej terminologii z zakresu prawa UE, nie potrafi scharakteryzować zasadniczych procedur przyjmowania aktów prawnych UE i procedur kontroli ich legalności = ocena niedostateczna

student opanował podstawową terminologię z zakresu prawa UE w ograniczonym zakresie, potrafi scharakteryzować zasadnicze procedury przyjmowania aktów prawnych UE i procedur kontroli ich legalności w podstawowym stopniu = ocena dostateczna

student opanował podstawową terminologię z zakresu prawa UE w na dobrym poziomie, potrafi prawidłowo scharakteryzować zasadnicze procedury przyjmowania aktów prawnych UE i procedur kontroli ich legalności = ocena dobra

student opanował podstawową terminologię z zakresu prawa UE w na bardzo dobrym poziomie, potrafi szczegółowo scharakteryzować zasadnicze procedury przyjmowania aktów prawnych UE i procedur kontroli ich legalności = ocena bardzo dobra

AD1_W03:

student nie jest w stanie scharakteryzować systemu instytucjonalnego UE ani relacji między prawem UE a prawem krajowym = ocena niedostateczna

student potrafi wskazać najważniejsze cechy instytucji UE a także posiada podstawowe informacje na temat relacji między prawem UE a prawem krajowym = ocena dostateczna

student potrafi omówić skład, funkcje i sposób działania instytucji UE a także potrafi wyjaśnić relacje między prawem UE a prawem krajowym w świetle orzecznictwa TSUE oraz TK = ocena dobra

student potrafi szczegółowo omówić skład, funkcje i sposób działania instytucji UE a także potrafi w sposób pogłębiony wyjaśnić relacje między prawem UE a prawem krajowym w świetle orzecznictwa TSUE oraz TK = ocena bardzo dobra

AD1_W04:

student nie zna reguł ochrony wynikających z prawa UE uprawnień jednostki przed organami krajowymi, jak i unijnymi = ocena niedostateczna

student w ograniczonym stopniu zna reguły ochrony wynikających z prawa UE uprawnień jednostki, zarówno przed organami krajowymi, jak i unijnymi = ocena dostateczna

student w wystarczającym stopniu zna reguły ochrony wynikających z prawa UE uprawnień jednostki, zarówno przed organami krajowymi, jak i unijnymi = ocena dobra

student w szczegółowym stopniu zna reguły ochrony wynikających z prawa UE uprawnień jednostki, zarówno przed organami krajowymi, jak i unijnymi = ocena bardzo dobra

AD1_W05:

student w minimalnym stopniu zna źródła prawa UE i specyfikę jego interpretacji; nie potrafi odnaleźć wymaganych wersji aktów prawa UE lub ich projektów, orzeczeń sądów unijnych oraz innych aktów urzędowych UE w bazach danych; nie wie jak stwierdzić, czy dane zagadnienie regulowane przez prawo krajowe jest objęte prawem UE = ocena niedostateczna

student w ograniczonym potrafi scharakteryzować źródła prawa UE i specyfikę jego interpretacji; ma problemy z odnalezieniem wymaganych wersji aktów prawa UE lub ich projektów, orzeczeń sądów unijnych oraz innych aktów urzędowych UE w bazach danych; ma problemy z ustaleniem, czy dane zagadnienie regulowane przez prawo krajowe jest objęte prawem UE = ocena dostateczna

student potrafi scharakteryzować źródła prawa UE i specyfikę jego interpretacji; umie odnaleźć wymagane wersje aktów prawa UE lub ich projektów, orzeczeń sądów unijnych oraz innych aktów urzędowych UE w bazach danych; daje sobie radę z ustaleniem, czy dane zagadnienie regulowane przez prawo krajowe jest objęte prawem UE = ocena dobra

student szczegółowo potrafi scharakteryzować źródła prawa UE i specyfikę jego interpretacji; umie odnaleźć wymagane wersje aktów prawa UE lub ich projektów, orzeczeń sądów unijnych oraz innych aktów urzędowych UE w bazach danych z wykorzystaniem zaawansowanych kryteriów wyszukiwania; potrafi ustalić, czy dane zagadnienie regulowane przez prawo krajowe jest objęte prawem UE = ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)