Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-AGpp
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja gospodarcza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W03

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

AD1_W10

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze współczesną strukturą administracji gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego; funkcjami pełnionymi przez administrację gospodarczą, najważniejszymi organami administracji gospodarczej, zakresem ich zadań i kompetencji oraz wzajemnymi powiązaniami.

Pełny opis:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Podstawy prawne działania administracji gospodarczej

III. Funkcje administracji gospodarczej

IV. Organy władzy wykonawczej jako organy administracji gospodarczej

V. Naczelne i centralne organy administracji gospodarczej

VI. Inspekcje państwowe jako organy administracji gospodarczej

VII. Organy terenowej administracji rządowej o właściwości ogólnej jako organy administracji gospodarczej

VIII. Organy samorządu terytorialnego jako organy administracji gospodarczej IX. Pośrednia administracja gospodarcza

X. Przedsiębiorstwa publiczne

Literatura:

1) K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

2) H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017.

3) Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Ma wiedzę o strukturze administracji gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

EK2: Potrafi wymienić i wyjaśnić funkcje administracji gospodarczej

EK3: Zna sposoby powstawania, strukturę oraz relacje między organami administracji gospodarczej

EK4: Zna i rozumie pojęcia związane z administracją gospodarczą

EK5: Zna zależności między administracją gospodarczą w Polsce i w ramach Unii Europejskiej

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 h/30 = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Karczmarek
Prowadzący grup: Adam Karczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze współczesną strukturą administracji gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego; funkcjami pełnionymi przez administrację gospodarczą, najważniejszymi organami administracji gospodarczej, zakresem ich zadań i kompetencji oraz wzajemnymi powiązaniami.

Pełny opis:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Podstawy prawne działania administracji gospodarczej

III. Funkcje administracji gospodarczej

IV. Organy władzy wykonawczej jako organy administracji gospodarczej

V. Naczelne i centralne organy administracji gospodarczej

VI. Inspekcje państwowe jako organy administracji gospodarczej

VII. Organy terenowej administracji rządowej o właściwości ogólnej jako organy administracji gospodarczej

VIII. Organy samorządu terytorialnego jako organy administracji gospodarczej IX. Pośrednia administracja gospodarcza

X. Przedsiębiorstwa publiczne

Literatura:

1) K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

2) H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017.

3) Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

prawo konstytucyjne, prawo administracyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)