Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Organization and management in public administration

General data

Course ID: WP-AD-OiZ1-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Organization and management in public administration
Name in Polish: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

AD1_K01;

AD1_K02;

AD1_K03;

AD1_K04;

AD1_K05;

AD1_K06;

AD1_U04;

AD1_U05;

AD1_U07;

AD1_U08;

AD1_U09.

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu organizacja i zarządzanie w administracji publicznej jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko pojętej problematyki teorii organizacji i zarządzania w kontekście jej zastosowania w instytucjach sektora publicznego.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu organizacja i zarządzanie w administracji publicznej jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko pojętej problematyki teorii organizacji i podstaw zarządzania (zasobami ludzkimi, jakością, ryzykiem, projektami, zmianami) i jego różnorodnych metod (podejście systemowe i procesowe, Analiza SWOT, Benchmarking, Reengineering, Lean Management) w kontekście jej zastosowania praktycznego (również w oparciu o analizę case study) w instytucjach sektora publicznego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

- A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie : teoria i praktyka, Warszawa 2010

- J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilber, Kierowanie, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia:

EK1: Dba o systematyczne uczenie się i pogłębianie oraz aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu problematyki zarządzania w administracji publicznej;

EK2: Pracuje optymalnie w zespole wykonującym zadania z zakresu problematyki zarządzania w administracji publicznej;

EK3: Dąży do ustalenia celów służące realizacji określonych zadań w zakresie zarządzania w administracji publicznej;

EK4: Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, odwołując je do wiedzy zdobytej w pracy zawodowej związanej z wykonywaniem zadań administracyjnych w zakresie metod zarządzania.

EK5: Pracuje w zespole przygotowującym projekty społeczne optymalizujące zarządzanie w administracji publicznej, uwzględniające aspekty prawne, administracyjne, ekonomiczne i polityczne, w tym w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

EK6: Wyraża oceny, opinie i sądy o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień związanych z problematyką zarządzania w administracji publicznej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

EK7: Dobiera odpowiednie metody i narzędzia właściwe dla nauk o zarządzaniu w administracji do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych.

EK8: Proponuje metody zarządzania do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu procesów występujących w administracji publicznej.

EK9: Właściwie analizuje zebrane dane dotyczące zidentyfikowanego problemu związanego z zarządzaniem w administracji w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji.

EK10: Sporządza podstawowe dokumenty związane z procesami zarządzania w administracji publicznej.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15h

Lektura literatury: 10h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5h

Suma godzin: 30h

liczba ECTS: 30h = 1 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody:

- Opowiadanie, opis,

- Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.);

- Studium przypadku (studium przykładowe),

- Metoda projektu.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2):

Nie osiąga efektów kształcenia.

Na ocenę dst (3):

EK2, EK4, EK6.

Na ocenę db (4):

EK2, EK3, EK4, EK6, EK7, EK8.

Na ocenę bdb (5):

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8, EK9, EK10.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Michał Klimaszewski
Group instructors: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)