Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPK2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U07

AD1_U09

AD1_K01

AD1_K02

AD1_K03

AD1_K04

Skrócony opis:

Przedmiot służy przedstawieniu studentom ogólnej wiedzy o źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa karnego oraz źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa wykroczeń, jak również elementarnej wiedzy o źródłach i zasadach odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także roli i miejsca prawa karnego sensu largo w systemie prawa.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Rozwój prawa karnego. Ustawa karna - źródła prawa karnego. Konstrukcja przepisów prawa karnego. Wykładnia.

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

3. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.

4. Jedność - wielość czynów.

5. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Kary i orzekanie.

7. Środki zabezpieczające.

8. Traktowanie nieletnich.

9. Przedawnienie i zatarcie skazania.

10. Ułaskawienie, amnestia, abolicja.

11. Systematyka przestępstw.

12. Rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa wykroczeń. Europejskie modele orzekania w sprawach o wykroczenia. Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa wykroczeń. Zasady obowiązywania. Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.

13. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.

14. Ogólna charakterystyka modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przyjętego w prawie polskim.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012; 2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012).

Literatura uzupełniająca: 1. W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1), Warszawa 2016; 2. dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego i prawa wykroczeń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_U02 - student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; student posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

AD1_U03 - student posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

AD1_U04 - student posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

AD1_U05 – student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

AD1_U07 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; student posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_U09 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie wypowiedzi ustnych.

AD1_K01 - absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

AD1_K04 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Opis ECTS:

4 ECTS *25 = 100 h

30 h – ćwiczenia

70 h – pozostała aktywność studenta (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń, przygotowanie domowej pracy pisemnej).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1) przewiduje się dwa obowiązkowe pisemne kolokwia w semestrze w formie testu jednokrotnego wyboru za pośrednictwem platformy Moodle;

2) przygotowanie pisemnej pracy domowej stanowiącej rozwiązanie wskazanego kazusu z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń według przedstawionego schematu.

Prowadzący może przygotowywać dla studentów testy sprawdzające na platformie Moodle o charakterze ćwiczeniowym.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach w semestrze bez względu na to czy są one usprawiedliwione czy też nie.

Kryteria oceniania:

AD1_U02 - student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; student posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; lub student nie posiada umiejętności zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; umie zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

AD1_U03 - student posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie analizować rolę norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

AD1_U04 - student posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie prognozować i analizować procesy społeczne, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

AD1_U05 – student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

AD1_U07 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; student posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; lub student nie posiada umiejętności prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; lub student nie posiada umiejętności przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie zbierać dane dotyczące analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; potrafi prezentować wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; potrafi przygotowywać dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_U09 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie wypowiedzi ustnych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; lub student nie posiada umiejętności prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; lub student nie posiada umiejętności przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie zbierać dane dotyczące analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; potrafi prezentować wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; potrafi przygotowywać dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_K01 - absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; lub nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

AD1_K04 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; lub nie jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Aleksandra Milanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)