Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

AD1_W08


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia polskiego prawa pracy z elementami prawa międzynarodowego, europejskiego i UE oraz relacje prawa pracy z prawem cywilnym.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Geneza prawa pracy

2. Związki prawa pracy z prawem cywilnym

3. Systematyka prawa pracy

4. Zasady prawa pracy

5. Strony stosunku pracy

6. Nawiązanie stosunku pracy

7. Zmiana treści stosunku pracy

8. Treść stosunku pracy (podstawowe prawa i obowiązki, wynagrodzenia, odpowiedzialność materialna, bhp, a w pozostałym zakresie na ćw.)

9. Ustanie stosunku pracy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa, 2019

Baran K.W. (red.) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

Boruta I. W sprawie przyszłości prawa pracy, PiZS 4/2005,

Rączka K. Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy PiZS 11/96,

Sanetra W. Kilka refleksji o przyszłości prawa pracy, PiZS 1/2006,

Jan Paweł II, Laborem exercens

J. Stelina (red.), Leksykon prawa pracy: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2008

Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, WArszawa 2013

Kaczyński L. W sprawie jednostki organizacyjnej, jako pracodawcy PiZS 5/98,

Włodarczyk M. Problem podmiotowości pracowniczej PiZS 4/83,

Góral Z. Dopuszczalność pracy dzieci w Polsce w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego, Monitor Prawa Pracy 6/2004,

Wąż P. Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie SN, PiZS 3/2008,

Bury B. Podporządkowanie pracownika pracodawcy PiP 9.2006,

Sadlik R. Wypowiedzenie zmieniające, Przegląd Sądowy 10/2007,

Klucz D. Wygaśnięcie umowy o pracę a inne tryby ustania zatrudnienia MPP 2/2007,

Szewczyk H. Ochrona trwałości zatrudnienia w gospodarce rynkowej (wybrane zagadnienia) [w] Z. Góral (red.) Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi,

Dubownik A. Wybrane problemy ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy PiZS 2/97,

Gersdorf M. Ewolucja orzecznictwa SN na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę PiZS 6/2008,

Jackowiak U. Utrata zaufania jako podstawa rozwiązania stosunku pracy PiZS 11/2003,

Latos-Miłkowska M. Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, PiZS 10/2008.

Dodatkowe pozycje z zakresu literatury uzupełniającej mogą zostać wskazane podczas wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02 ma pogłębioną wiedzę nt. pojęcia, zasad, funkcji oraz instytucji polskiego prawa pracy z uwzględnieniem aspektów porównawczych

AD1_W05 Zna podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa pracy

AD1_W06 Zna normy, reguły prawne z zakresu prawa pracy organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD1_W07 Ma wiedzę o wpływie norm z zakresu prawa pracy na procesy zmian struktur i instytucji społecznych

AD1_W08 Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat prawa pracy

Opis ECTS

udział w wykładzie 30 godz.

konsultacje 2 godz.

przygotowanie do egzaminu 100 godz

w sumie 132 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie zależała od wyniku uzyskanego przez studenta z egzaminu końcowego, który będzie miał formę pisemnego testu.

W trakcie egzaminu student udzieli odpowiedzi na pytania z zakresu zagadnień omówionych na wykładzie i na ćwiczeniach oraz w literaturze podstawowej. Pytania będą ułożone tak aby były w stanie zweryfikować poziom osiągnięcia przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia.

Test będzie miał 45 pytań. Będzie obowiązywała następująca skala ocen:

5,0 – od 43 punktów

4,5 – od 39 do 42 punktów

4,0 – od 35 do 38 punktów

3,5 – od 30 do 34 punktów

3,0 – od 25 do 29 punktów

2,0 – 24 i mniej punktów

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)