Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basic labour law

General data

Course ID: WP-AD-PPRP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Basic labour law
Name in Polish: Podstawy prawa pracy
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

AD1_W02

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

AD1_W08

Short description:

Przedmiot obejmuje zagadnienia polskiego prawa pracy z elementami prawa międzynarodowego, europejskiego i UE oraz relacje prawa pracy z prawem cywilnym.

Full description:

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Geneza prawa pracy

2. Związki prawa pracy z prawem cywilnym

3. Systematyka prawa pracy

4. Zasady prawa pracy

5. Strony stosunku pracy

6. Nawiązanie stosunku pracy

7. Zmiana treści stosunku pracy

8. Treść stosunku pracy (podstawowe prawa i obowiązki, wynagrodzenia, odpowiedzialność materialna, bhp, a w pozostałym zakresie na ćw.)

9. Ustanie stosunku pracy

Bibliography:

Literatura podstawowa:

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa, 2019

Baran K.W. (red.) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

Boruta I. W sprawie przyszłości prawa pracy, PiZS 4/2005,

Rączka K. Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy PiZS 11/96,

Sanetra W. Kilka refleksji o przyszłości prawa pracy, PiZS 1/2006,

Jan Paweł II, Laborem exercens

J. Stelina (red.), Leksykon prawa pracy: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2008

Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, WArszawa 2013

Kaczyński L. W sprawie jednostki organizacyjnej, jako pracodawcy PiZS 5/98,

Włodarczyk M. Problem podmiotowości pracowniczej PiZS 4/83,

Góral Z. Dopuszczalność pracy dzieci w Polsce w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego, Monitor Prawa Pracy 6/2004,

Wąż P. Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie SN, PiZS 3/2008,

Bury B. Podporządkowanie pracownika pracodawcy PiP 9.2006,

Sadlik R. Wypowiedzenie zmieniające, Przegląd Sądowy 10/2007,

Klucz D. Wygaśnięcie umowy o pracę a inne tryby ustania zatrudnienia MPP 2/2007,

Szewczyk H. Ochrona trwałości zatrudnienia w gospodarce rynkowej (wybrane zagadnienia) [w] Z. Góral (red.) Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi,

Dubownik A. Wybrane problemy ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy PiZS 2/97,

Gersdorf M. Ewolucja orzecznictwa SN na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę PiZS 6/2008,

Jackowiak U. Utrata zaufania jako podstawa rozwiązania stosunku pracy PiZS 11/2003,

Latos-Miłkowska M. Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, PiZS 10/2008.

Dodatkowe pozycje z zakresu literatury uzupełniającej mogą zostać wskazane podczas wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02 ma pogłębioną wiedzę nt. pojęcia, zasad, funkcji oraz instytucji polskiego prawa pracy z uwzględnieniem aspektów porównawczych

AD1_W05 Zna podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa pracy

AD1_W06 Zna normy, reguły prawne z zakresu prawa pracy organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD1_W07 Ma wiedzę o wpływie norm z zakresu prawa pracy na procesy zmian struktur i instytucji społecznych

AD1_W08 Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat prawa pracy

Opis ECTS

udział w wykładzie 30 godz.

konsultacje 2 godz.

przygotowanie do egzaminu 100 godz

w sumie 132 godz.

Assessment methods and assessment criteria:

Ocena będzie zależała od wyniku uzyskanego przez studenta z egzaminu końcowego, który będzie miał formę pisemnego testu.

W trakcie egzaminu student udzieli odpowiedzi na pytania z zakresu zagadnień omówionych na wykładzie i na ćwiczeniach oraz w literaturze podstawowej. Pytania będą ułożone tak aby były w stanie zweryfikować poziom osiągnięcia przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia.

Test będzie miał 45 pytań. Będzie obowiązywała następująca skala ocen:

5,0 – od 43 punktów

4,5 – od 39 do 42 punktów

4,0 – od 35 do 38 punktów

3,5 – od 30 do 34 punktów

3,0 – od 25 do 29 punktów

2,0 – 24 i mniej punktów

Practical placement:

nd

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Roszewska
Group instructors: Katarzyna Roszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)