Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Substantive administrative law

General data

Course ID: WP-AD-PRAM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Substantive administrative law
Name in Polish: Prawo administracyjne - materialne
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCjiDGWWTCqN7S-yOeQ1kJ_yaOgMX_e_lChuJxWm7r9o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=abff1985-cb93-4adb-a95c-deff594333c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego. Przed przystąpieniem do zajęć powtórzyć należy następujący zakres zagadnień z części ogólnej prawa administracyjnego: pojęcie administracji publicznej, prawa administracyjnego, działy prawa administracyjnego, rodzaje norm prawa administracyjnego, pojęcie uznania administracyjnego i swobodnej oceny, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, jego rodzaje i charakter prawny, prawne formy działania administracji (katalog, charakterystyka poszczególnych form, podział aktów administracyjnych), pojęcie podmiotów administrujących, zakładu administracyjnego, organu administracji, pojęcie interesu faktycznego i prawnego.

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, w tym wykorzystanie klasycznych pojęć z zakresu tego prawa. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ten składa się z dwóch komponentów wykładu i ćwiczeń. Maja one wobec siebie charakter uzupełniający. W ramach wykładu jest zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz na tym tle ukazanie i zastosowanie w praktyce zagadnień z części ogólnej prawa administracyjnego takich jak prawne formy działania administracji, podział na administrację świadcząca i ingerującą, władztwo administracyjne, stosunek administracyjnoprawny, uznanie administracyjne oraz kompetencja. Wykład składa się z osiem modułów. Pierwszy ma charakter wprowadzający. W jego ramach zostanie omówione pojęcie prawa administracyjnego materialnego i jego relacja do części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego; cechy i podziały prawa administracyjnego materialnego;

Moduł drugi dotyczy obywatelstwa i paszportów. W jego ramach omawiane będą kwestie związane z obywatelstwem, w tym pojęcie obywatelstwa; relację między obywatelstwem polskim a obywatelstwem UE, zasady dotyczące obywatelstwa, podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa, nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (zasady nadania, zasady złożenia wniosku, charakter aktu przyznającego obywatelstwo, zakres kontroli decyzji prezydenta), zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; nabycie obywatelstwa przez repatriacji. W ramach wykładu student dowie się również czym jest paszport, jakie są jego cele, jakie są rodzaje paszportów, jaka jest procedura składania wniosku o paszport przez osobę małoletnia i pełnoletnią. W czasie omawiania tego modułu uwaga studentów zostanie zwrócona na prawne formy działania administracji.

Moduł trzeci dotyczy nadania i zmiany imion oraz nazwisk. Omówiona zostanie w ramach wykładu zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk oraz rozwiązania innych krajów w tym zakresie. Następnie przedstawione zostaną ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców oraz procedura i przesłanki zmiany imienia i nazwiska. W ramach tego modułu opisywana regulacja będzie omawiana jako przykład administracji ingerującej i na tym tle pokazana zostanie problematyka stopniowania władztwa.

Moduł czwarty dotyczy zgromadzeń oraz zbiórek publicznych. W tym zakresie w czasie wykładu prezentowane są kwestie organizacji zgromadzeń, w tym rodzaje zgromadzeń, zasada wolności zgromadzeń, zasady organizacji zgromadzeń, zasady rozwiązania zgromadzenia oraz rola przedstawiciela gminy. W ramach wykładu omawiane zostaną także zasady organizacji zbiórek publicznych, w tym pojęcie zbiórki publicznej, wyłączenia spod pojęcia zbiórki publicznej, zasady organizacji zbiórek oraz forma nadzoru nad organizacją zbiórek publicznych. Ponadto pokazane zostanie studentom między innymi rozróżnienie między publicznym prawem podmiotowym o charakterze pozytywnym i negatywnym oraz pokazane jak zmienia się rola administracji publicznej w tym zakresie.

Moduł piaty dotyczy dostępu do broni i amunicji jako przykładu administracji reglamentacyjnej. W ramach wykładu omówione są zasady dostępu do broni i amunicji w RP, w tym pojecie broni. W ramach tego modułu zaprezentowane jest studentom pojecie pozwolenia związane z istniejącym w polskim porządku prawnym zakazem posiadania broni i amunicji, zwolnienia z zakazu oraz wyjątki od tego zakazu. Omówiona jest również w sposób ogólny procedura uzyskania pozwolenia na bron i obowiązki administracji publicznej w tym zakresie.W ramach omawiania tego modułu uwaga zwrócona jest na władczy charakter omawianej regulacji, władztwo i stosunek administracyjnoprawny oraz interes prawny.

Moduł szósty dotyczy regulacji prawnej dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej. W ramach tego modułu omówione zostaną cele tej regulacji oraz pokazane zostanie dlaczego i w jaki sposób ustawodawca łączy administrację świadczącą z administracją ingerującą. Zostaną omówione również przykłady administracji świadczącej i ingerującej oraz podmioty realizujące te zadania. W ramach omawiania pomocy społecznej omówione zostanie pojęcie pomocy społecznej, zasady pomocy społecznej, warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, administracja pomocy społecznej.

Moduł siódmy będzie obejmował problematykę ochrony zabytków, będzie tam prezentowana kwestia pojęcia zabytku, zasad uznania za zabytek, opieki i ochrony nad zabytkami oraz obowiązki właściciela zabytku.

Moduł ósmy dotyczy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jest to również akt prawny łączący administrację świadcząca i ingerująca. W ramach tego modułu opisana zostanie kwestia zapewnienia miejsca pochówku jako zadania administracji świadczącej. Elementem administracji świadczącej jest również pokrycie kosztów pochówku. W ramach wykładu omówione zostaną również zasady chowania zmarłych jako przykład ingerującej. Omówione zostaną również prawne formy działania w tym zakresie.

Ćwiczenia poświęcone są zaś uzyskaniu praktycznych umiejętności. W ramach ćwiczeń student będzie rozwiązywał kazusy, będzie charakteryzował prawne formy działania, będzie uczył się pisać proste opinie prawne, będzie uczył się argumentować. Wskazane umiejętności będą ćwiczone w obrębie omawianych na wykładzie aktów prawnych. Celem ćwiczeń jest również bieżące monitorowanie wiedzy studentów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

1. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 1 red. Irena Lipowicz Warszawa 2017,

Literatura dodatkowa

1. Materialne prawo administracyjne, pojęcia instytucje, zasady, wydanie II, pr. zbiorowa pod red. M. Stahl,Warszawa 2005, 2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, 3. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010 (wyłącznie zagadnienia materialnoprawne).

Student powinien korzystać rownież z aktów prawnych i informacji zawartych w systemach informacji prawniczej LEX i Legalis.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 75 = około 3 ECTS

AD2_W02 zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

AD2_W03: Zna relacja między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

AD2_W04: Zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

AD2_W05: Zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego;

AD2_W06: Zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

AD2_W07: zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Z przedmiotu będzie przeprowadzany egzamin ustny w terminie zerowym oraz egzamin ustny w pierwszym i dugim terminie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena bardzo dobra z ćwiczeń podnosi o pół stopnia ocenę z egzaminu pod warunkiem, że jest oceną pozytywna.

Efekt kształcenia: AD2_W02 zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie terminologii z zakresu prawa administracyjnego materialnego; nie zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym;

Efekt kształcenia: AD2_W03: Zna relacja między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie relacji między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym;

Efekt kształcenia: AD2_W04: Zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym;Efekt kształcenia: AD2_W05: Zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie metody, procedury i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: AD2_W06: Zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie norm prawnych w zakresie objętym przedmiotem; nie potrafi zastosować wybranych przepisów prawnych do konkretnego problemu z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: AD2_W07: zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych.

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych.

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych na poziomie bardzo dobrym.

Practical placement: (in Polish)

nie

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Piskorz-Ryń
Group instructors: Agnieszka Piskorz-Ryń
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego. Przed przystąpieniem do zajęć powtórzyć należy następujący zakres zagadnień z części ogólnej prawa administracyjnego: pojęcie administracji publicznej, prawa administracyjnego, działy prawa administracyjnego, rodzaje norm prawa administracyjnego, pojęcie uznania administracyjnego i swobodnej oceny, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, jego rodzaje i charakter prawny, prawne formy działania administracji (katalog, charakterystyka poszczególnych form, podział aktów administracyjnych), pojęcie podmiotów administrujących, zakładu administracyjnego, organu administracji, pojęcie interesu faktycznego i prawnego

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Piskorz-Ryń
Group instructors: Ziemowit Cieślik, Agnieszka Piskorz-Ryń
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego takie jak władztwo, kompetencja, organ administracyjny, zakład administracyjny. Wiedzieć czym zajmuje się administracja świadcząca i ingerująca. Student powinien wiedzieć czym są prawne formy działania administracji, je identyfikować znać ich podziały, znać podziały aktów administracyjnych.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Piskorz-Ryń
Group instructors: Agnieszka Piskorz-Ryń
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCjiDGWWTCqN7S-yOeQ1kJ_yaOgMX_e_lChuJxWm7r9o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=abff1985-cb93-4adb-a95c-deff594333c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Dzienne

Wykład nr 1

Prawo administracyjne materialne -wprowadzenie

Wykład ten ma charakter wprowadzający. W jego ramach zostanie omówione pojęcie prawa administracyjnego materialnego i jego relacja do części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego; cechy i podziały prawa administracyjnego materialnego; W ramach tego modułu prowadzący odwołuje się do znanej studentowi siatki pojęciowej ją uzupełniając.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien:

1. znać pojęcie prawa administracyjnego i podziały tego prawa oraz relacje między działami prawa administracyjnego?

2. umieć omówić definicję prawa administracyjnego materialnego i omówić jego sześć podstawowych cech?

3. znać dwa podziały prawa administracyjnego materialnego i potrafić je wyjaśnić.

Wykład nr 2 i 3

Obywatelstwo

W jego ramach omawiane będą kwestie związane z obywatelstwem, w tym pojęcie obywatelstwa; relację między obywatelstwem polskim a obywatelstwem UE, sposoby nabycia obywatelstwa, zasady dotyczące obywatelstwa (zasada ciągłości obywatelstwa, zasada wyłączności obywatelstwa, zasada równouprawnienia małżonków względem obywatelstwa), podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa, nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (zasady nadania, zasady złożenia wniosku, charakter aktu przyznającego obywatelstwo, zakres kontroli decyzji prezydenta), zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; nabycie obywatelstwa przez repatriacji.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien:

1. znać pojęcie obywatelstwa i umieć na tym tle ukazać obywatelstwo UE (wskazując relację między obywatelstwem polskim a obywatelstwem UE, umieć wymienić prawa, które składają się na obywatelstwo UE),

2. . umieć wyjaśnić na czym polegają następujące zasady:

- zasada ciągłości obywatelstwa,

- zasada wyłączności obywatelstwa,

- zasada równouprawnienia małżonków względem obywatelstwa.

3. znać podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa,

4. umieć wyjaśnić, dlaczego zasada krwi, jako zasada dotycząca nabycia obywatelstwa, ma charakter uzupełniający w stosunku do zasady ziemi w polskim porządku prawnym,

5. rozróżniać nabycie obywatelstwa z mocy prawa i na mocy aktu administracyjnego, umieć podać i omówić na przykładzie nabycie obywatelstwa z mocy prawa (nabycie obywatelstwa przez urodzenie lub znalezienie) i na mocy aktu indywidualnego (nabycie obywatelstwa przez jego nadanie),

6. umieć omówić nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (zasady nadania, zasady złożenia wniosku, charakter aktu przyznającego obywatelstwo, zakres kontroli decyzji prezydenta),

7. umieć omówić procedurę zrzeczenia się obywatelstwa polskiego?

8. znać pojęcie repatrianta i zasady nabycia obywatelstwa przez repatriacji (wiedzieć jaki jest cel ustawy o repatriacji, kto może podlegać repatriacji, jakie muszą być spełnione warunki),

Wykład nr 4

Paszporty

W ramach wykładu student dowie się również czym jest paszport, jakie są jego cele, jakie są rodzaje paszportów, jaka jest procedura składania wniosku o paszport przez osobę małoletnia i pełnoletnią. W czasie omawiania wskazanych zagadnień uwaga studentów zostanie zwrócona na prawne formy działania administracji.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien:

1. wiedzieć, co to jest paszport, czemu służy i jakie są rodzaje paszportów,

2. umieć pokazać różnice w charakterze dokumentu paszportowego – jakim jest paszport i paszport tymczasowy,

3. wiedzieć czym jest prawo obywatela do paszportu i w jakim zakresie może być ograniczone i na jakich zasadach,

4. znać procedurę składania wniosku o paszport przez osobę pełnoletnią i małoletnią,

5. wiedzieć, kiedy osoba może mieć dwa paszporty?

Wykład nr 5

Zmiana imion i nazwisk

Wykład dotyczy nadania i zmiany imion oraz nazwisk. Omówiona zostanie w ramach wykładu zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk oraz rozwiązania innych krajów w tym zakresie. Następnie przedstawione zostaną ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców oraz procedura i przesłanki zmiany imienia i nazwiska. W ramach tego modułu opisywana regulacja będzie omawiana jako przykład administracji ingerującej i na tym tle pokazana zostanie problematyka stopniowania władztwa.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. umieć wyjaśnić na czym polega zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk,

2. wiedzieć jakie ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców, i do kiedy można zmienić imię dziecka bez stosowania o zmianie imion i nazwisk,

3. znać procedurę i przesłanki zmiany imienia i nazwiska oraz umieć omówić każdą z tych przesłanek,

4. wiedzieć na czym polega ochrona nazwisk historycznych?

Wykład nr 6

Zgromadzenia

Wykład dotyczy zgromadzeń. W tym zakresie w czasie wykładu prezentowane są kwestie organizacji zgromadzeń, w tym rodzaje zgromadzeń, zasada wolności zgromadzeń, zasady organizacji zgromadzeń, zasady rozwiązania zgromadzenia oraz rola przedstawiciela gminy.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. znać pojęcie zgromadzenia i rodzaje zgromadzeń,

2. znać zasady organizacji zgromadzeń,

3. znać zakres uprawnień i role przedstawiciela organu gminy i przewodniczącego zgromadzenia,

4. umieć określić kiedy i na jakich zasadach dochodzi do rozwiązania zgromadzenia?

Wykład nr 7

Zbiórki publiczne

W ramach wykładu omawiane zostaną zasady organizacji zbiórek publicznych, w tym pojęcie zbiórki publicznej, wyłączenia spod pojęcia zbiórki publicznej, zasady organizacji zbiórek oraz forma nadzoru nad organizacją zbiórek publicznych. Ponadto pokazane zostanie studentom między innymi rozróżnienie między publicznym prawem podmiotowym o charakterze pozytywnym i negatywnym oraz pokazane jak zmienia się rola administracji publicznej w tym zakresie.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. Student powinien umieć wyjaśnić na czym polega zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk,

2. Student powinien wiedzieć jakie ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców i do kiedy można zmienić imię dziecka bez stosowania o zmianie imion i nazwisk,

3. Znać procedurę i przesłanki zmiany imienia i nazwiska oraz umieć omówić każdą z tych przesłanek,

4. Student powinien wiedzieć na czym polega ochrona nazwisk historycznych?

Wykład nr 8

Zasady dostępu do broni i amunicji

Wykład dotyczy dostępu do broni i amunicji jako przykładu administracji reglamentacyjnej. W ramach wykładu omówione są zasady dostępu do broni i amunicji w RP, w tym pojęcie broni. W ramach tego modułu zaprezentowane jest studentom pojęcie pozwolenia związane z istniejącym w polskim porządku prawnym zakazem posiadania broni i amunicji, zwolnienia z zakazu oraz wyjątki od tego zakazu. Omówiona jest również w sposób ogólny procedura uzyskania pozwolenia na bron i obowiązki administracji publicznej w tym zakresie. W wykładu uwaga zwrócona jest na władczy charakter omawianej regulacji, władztwo i stosunek administracyjnoprawny oraz interes prawny.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. wiedzieć jakie są zasady dostępu do broni i amunicji w RP,

2. wiedzieć, dlaczego ustawa o broni i amunicji jest przykładem administracji ingerującej,

3. wiedzieć, dlaczego w RP jest zakaz posiadania broni i amunicji,

4. znać pojęcie broni i umieć podać przykłady, kiedy na broń nie jest potrzebne pozwolenie?

5. wiedzieć jakie są zasady posiadania paralizatorów i miotaczy gazu obezwładniającego w RP?

6. wiedzieć, jak jest procedura uzyskania pozwolenia na broń i jakie warunki muszą być spełnione?

Wykład nr 9

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykład dotyczy regulacji prawnej dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej. W ramach tego modułu omówione zostaną cele tej regulacji oraz pokazane zostanie, dlaczego i w jaki sposób ustawodawca łączy administrację świadczącą z administracją ingerującą. Zostaną omówione również przykłady administracji świadczącej i ingerującej oraz podmioty realizujące te zadania.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. rozumieć, że nadużywanie alkoholu jest problemem społecznym i umieć wyjaśnić, dlaczego jest regulowane przez przepisy prawa?

2. umieć wyjaśnić, dlaczego przeciwdziałanie alkoholizmowi jest zadaniem wymagającym współdziałania różnych rodzajów administracji i wskazać przez jakie podstawowe podmioty jest ono realizowane?

3. umieć omówić jakie podmioty administracyjne wykonują zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przyporządkować te zadania do administracji świadczącej i ingerującej?

4. umieć wyjaśnić, dlaczego przeciwdziałanie alkoholizmowi można zliczyć do administracji świadczącej i ingerującej (reglamentacyjnej)?

5. umieć wyjaśnić podawanie, spożywanie i sprzedaż alkoholu jest przedmiotem reglamentacji? Oraz umieć omówić zasady na jakich jest ona dokonywana w przepisach prawa (w tym znać zasady ograniczeń ustawowych dotyczących podawania alkoholu, spożywania i sprzedaży)

6. umieć pokazać jak przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości łącza administrację reglamentacyjną z administracją świadczącą?

7. umieć wyjaśnić, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości traktuje alkohol jako szczególny towar?

Wykład nr 10 i 11

Prawo oświatowe

W ramach omawiania tego zagadnienia przedstawione zostanie pojęcie szkoły jako zakładu administracyjnego, student zapozna się z podziałami szkół, oraz organami szkoły. W ramach wykładu omówione zostaną również zasady organizacji wychowania przedszkolnego oraz funkcjonowanie szkół podstawowych. Student uzyska również wiedzę na temat realizacji obowiązku szkolnego.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. Umieć wyjaśnić, dlaczego prawo oświatowe należy do administracji świadczącej?

2. Umieć wyjaśnić, dlaczego szkoła jest zakładem administracyjnym? I jakie ma to praktyczne konsekwencje

3. Znać pojęcie szkoły i rodzaje szkół?

4. Znać pojęcie obowiązku szkolnego wiedzieć, jak jest egzekwowany?

5. Wiedzieć jakie realizowane jest wychowanie przedszkolne? Kiedy się rozpoczyna i kiedy się kończy? Czy rodzice mogą domagać się przyjęcia dziecka do przedszkola?

6. Student powinien znać zasady przyjęcia do szkoły podstawowej?

7. Student powinien znać organy szkoły i wymienić ich podstawowe kompetencje?

Wykład nr 12 i 13

Wykład dotyczyć ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jest to również akt prawny łączący administrację świadcząca i ingerująca. W ramach tego wykładu zaprezentowana zostanie kwestia zapewnienia miejsca pochówku jako zadania administracji świadczącej. Elementem administracji świadczącej jest również pokrycie kosztów pochówku. W ramach wykładu omówione zostaną również zasady chowania zmarłych jako przykład ingerującej. Omówione zostaną również prawne formy działania w tym zakresie.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. Wiedzieć to może prowadzić cmentarze? Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego cmentarz?

2. Wiedzieć jakie są zasady zakładania i likwidacji cmentarza?

3. Wiedzieć jakie są zasady chowania zwłok? Jakie są zasady postępowania ze zwłokami

4. Wiedzieć jakie są sposoby chowania zwłok?

5. Wiedzieć kiedy grób może być ponownie użyty?

6. Wiedzieć dlaczego ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest przykładem administracji świadczącej i reglamentacyjnej?

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego takie jak władztwo, kompetencja, organ administracyjny, zakład administracyjny. Wiedzieć czym zajmuje się administracja świadcząca i ingerująca. Student powinien wiedzieć czym są prawne formy działania administracji, je identyfikować znać ich podziały, znać podziały aktów administracyjnych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)