Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne cz. ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PRAO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne cz. ogólna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02, AD1_W03 AD1_W05, AD1_W06 AD1_W07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Wykład ma charakter wprowadzający w problematykę prawa administracyjnego. W ramach wykładu dokonywana jest prezentacja podstawowych pojęć prawa administracyjnego w oparciu o dorobek doktryny, przedstawione są podstawowe instytucje i zasady prawa administracyjnego oraz ukazany jest ich związek z regulacjami szczegółowymi.

Pełny opis:

1.Rozważania wokół definicji administracji publicznej i prawa administracyjnego w strukturze władzy publicznej w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo ( w tym omówić należy miejsce administracji w strukturze władzy publicznej, relacje administracją publiczną a innymi władzami, pojęcie administracji publicznej; cechy administracji, podziały administracji publicznej, problemy przed jakimi stoi administracja współczesna administracja publiczna; definicje prawa administracyjnego, pojęcie władztwa administracyjnego, atrybuty władztwa administracyjnego, wyzwania administracji publicznej wobec globalizacji, społeczeństwa informacyjnego, nowe wyzwania stojące przed administracją publiczną i prawem administracyjnym),

2. Zasady prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie zasad i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, podziały zasad, omówienie zasad: demokratycznego państwa prawnego, w tym lex retro non agit, równości, prawa do sadu w kontekście prawa administracyjnego oraz pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, decentralizacji, jawności, efektywności)

3.Źródła prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział źródeł prawa, znaczenie podziału źródeł prawa dla obywatela, konstytucja, umowy międzynarodowe, przepisy UE i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, prawo miejscowe, przepisy prawa wewnętrznego)

4.Pojęcia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie interesu, podział interesów w prawie administracyjnym, pojęcie publicznych praw podmiotowych, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, pojęcie kontroli i nadzoru, znaczenie pojęć teoretycznych dla praktyki prawa administracyjnego),

5.Podmioty administrujące w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie podmiotów administrujących, pojęcie organu, podziały organów, w tym organy naczelne i centralne, organy terenowe, pojęcie zadań i kompetencji, zakłady administracyjne, rodzaje i charakter prawny, władztwo zakładowe, wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza administracji, zasady współdziałania administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego, prywatyzacja zadań publicznych),

6.Prawne formy działania administracji w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie prawnych form działania administracji, akt normatywny, czynności bezpośrednio zobowiązujące i inne formy hybrydowe akt administracyjny, podziały aktów administracyjnych, porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne, ugoda administracyjna, przyrzeczenie administracyjne, czynności faktyczne, problemy z katalogiem prawnych form działania administracji i jego ewentualna rozbudową).

Literatura:

Literatura dodatkowa: 1.Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa: 1. Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Małgorzata Stahl ; Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Warszawa 2019; 2. Prawo administracyjne, red. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski Warszawa, 2019, 3. Jan Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu,

AD1_W03: Zna i rozumie relacje między strukturami władzy publicznej i podmiotami administrującymi oraz między tymi organami a podmiotami nie należącymi do administracji publicznej

AD1_W05: Zna podstawowe metody, procedury i narzędzia z zakresu prawa administracyjnego

AD1_W06: Zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego; zna pojęcia teoretyczne prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce;

AD1_W07: Zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracji publicznej; zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji.

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 75 = około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany w zakresie stopnia realizacji efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Zasady oceniania:

AD1_W02: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu,

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie terminologii z zakresu prawa administracyjnego; nie posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu,

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego na poziomie podstawowym; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu na poziomie podstawowym,

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego na poziomie dobrym; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu na poziomie dobrym, Potrafi dobrze je zaprezentować i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować i wyciągać wnioski.

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Studenci uczestniczący w wykładzie maja prawo przystąpić do egzaminu zerowego. Jest to weryfikowane poprzez listy obecności. Egzamin zerowy nie jest egzaminem wiążącym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. We wszystkich terminach egzamin ma formę pisemną. Studenci odpowiadają na trzy pytania opisowe. AD1_W03: Zna i rozumie relacje między strukturami władzy publicznej i podmiotami administrującymi oraz między tymi organami a podmiotami nie należącymi do administracji publicznej

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie relacje między strukturami władzy publicznej i podmiotami administrującymi oraz między tymi organami a podmiotami nie należącymi do administracji publicznej.

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie relacje między strukturami władzy publicznej i podmiotami administrującymi oraz między tymi organami a podmiotami nie należącymi do administracji publicznej na poziomie dostatecznym.

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie relacje między strukturami władzy publicznej i podmiotami administrującymi oraz między tymi organami a podmiotami nie należącymi do administracji publicznej na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student relacje między strukturami władzy publicznej i podmiotami administrującymi oraz między tymi organami a podmiotami nie należącymi do administracji publicznej na poziomie bardzo dobrym.Potrafi dobrze je zaprezentować i wyciągać wnioski.

AD1_W05: Zna podstawowe metody, procedury i narzędzia właściwe dla prawa administracyjnego

Na ocenę 2: student nie zna podstawowych metod, procedur i narzędzi właściwych dla prawa administracyjnego

Na ocenę 3, 3,5: student zna podstawowe metody, procedury i narzędzia właściwe dla prawa administracyjnego na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student zna podstawowe metody, procedury i narzędzia właściwe dla prawa administracyjnego na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student zna podstawowe metody, procedury i narzędzia właściwe dla prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

AD1_W06: Zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego; zna pojęcia teoretyczne prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce;

Na ocenę 2: student nie zna źródeł prawa administracyjnego, ich struktury, charakteru oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego; nie zna pojęć teoretycznych prawa administracyjnego i nie umie je stosować w praktyce;

Na ocenę 3, 3,5: student zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego na poziomie podstawowym; zna pojęcia teoretycznych prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego na poziomie dobrym; zna pojęcia teoretycznych prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego na bardzo dobrym; zna pojęcia teoretycznych prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce na poziomie na bardzo dobrym;

Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.AD1_W07: Zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracji publicznej; zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji.

Na ocenę 2: student nie zna podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracji publicznej; nie zna prawnych form działania administracji, nie umie określonych działań administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji.

Na ocenę 3, 3,5: student zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracji publicznej na poziomie podstawowym; zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji;

Na ocenę 4, 4,5: student rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracji publicznej na poziomie dobrym; zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracji publicznej na poziomie bardzo dobrym; zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji na poziomie bardzo dobrym; Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)