Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne cz. ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PRAO-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne cz. ogólna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie w problematykę prawa administracyjnego. W ramach wykładu dokonywana jest prezentacja podstawowych pojęć prawa administracyjnego w oparciu o dorobek doktryny, przedstawione są podstawowe instytucje i zasady prawa administracyjnego oraz ukazany jest ich związek z regulacjami szczegółowymi. Zagadnienia te są ćwiczone, utrwalane i wyjaśniane w oparciu analizę aktów prawnych i orzecznictwa TK oraz sądów administracyjnych.

Pełny opis:

1.Rozważania wokół definicji administracji publicznej i prawa administracyjnego w strukturze władzy publicznej w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo ( w tym miejsce administracji w strukturze władzy publicznej, relacje administracji publicznej z innymi władzami, pojęcie administracji publicznej; cechy administracji, podziały administracji publicznej, definicje prawa administracyjnego, pojęcie władztwa administracyjnego, atrybuty władztwa administracyjnego, wyzwania administracji publicznej wobec globalizacji, społeczeństwa informacyjnego, nowe wyzwania stojące przed administracją publiczną i prawem administracyjnym),

2. Zasady prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie zasad i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, podziały zasad, omówienie zasad: demokratycznego państwa prawnego, w tym lex retro non agit, równości, prawa do sadu w kontekście prawa administracyjnego oraz pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, decentralizacji, jawności, efektywności,

3.Źródła prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział źródeł prawa, znaczenie podziału źródeł prawa dla obywatela, konstytucja, umowy międzynarodowe, przepisy UE i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, prawo miejscowe, przepisy prawa wewnętrznego)

4.Pojęcia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo(pojęcie interesu, podział interesów w prawie administracyjnym, pojęcie publicznych praw podmiotowych, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, pojęcie kontroli i nadzoru, znaczenie pojęć teoretycznych dla praktyki prawa administracyjnego),

5.Podmioty administrujące w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie podmiotów administrujących, zakłady administracyjne, rodzaje i charakter prawny, pojęcie organu, podziały organów, w tym organy naczelne i centralne, organy terenowe wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza administracji, zasady współdziałania administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego, prywatyzacja zadań publicznych),

6.Prawne formy działania administracji w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie prawnych form działania administracji, akt normatywny, czynności bezpośrednio zobowiązujące, akt administracyjny, podziały aktów administracyjnych, porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne, ugoda administracyjna, przyrzeczenie administracyjne, czynności faktyczne, problemy z katalogiem prawnych form działania administracji i jego ewentualna rozbudową),

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu,

EK2: Zna zasady prawa administracyjnego i umie je stosować dla interpretacji prawa administracyjnego.

EK 3: Zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego;

EK4 zna pojęcia teoretyczne prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce.

EK5: Zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracyj publicznej; potrafi je scharakteryzować i przyporządkować im zadania publiczne;

EK6: Zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji;

EK 7: Umie wykorzystywać wiedzę zgodnie z opisem przedmiotu do udzielania odpowiedzi na proste pytania z zakresu prawa administracyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach ćwiczeń należy weryfikować systematyczne zdobywanie wiedzy zgodnie z opisem przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Radosław Mędrzycki, Mariusz Szyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)