Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Administrative law

General data

Course ID: WP-AD-PRAO-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Administrative law
Name in Polish: Prawo administracyjne cz. ogólna
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie w problematykę prawa administracyjnego. W ramach wykładu dokonywana jest prezentacja podstawowych pojęć prawa administracyjnego w oparciu o dorobek doktryny, przedstawione są podstawowe instytucje i zasady prawa administracyjnego oraz ukazany jest ich związek z regulacjami szczegółowymi. Zagadnienia te są ćwiczone, utrwalane i wyjaśniane w oparciu analizę aktów prawnych i orzecznictwa TK oraz sądów administracyjnych.

Full description: (in Polish)

1.Rozważania wokół definicji administracji publicznej i prawa administracyjnego w strukturze władzy publicznej w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo ( w tym miejsce administracji w strukturze władzy publicznej, relacje administracji publicznej z innymi władzami, pojęcie administracji publicznej; cechy administracji, podziały administracji publicznej, definicje prawa administracyjnego, pojęcie władztwa administracyjnego, atrybuty władztwa administracyjnego, wyzwania administracji publicznej wobec globalizacji, społeczeństwa informacyjnego, nowe wyzwania stojące przed administracją publiczną i prawem administracyjnym),

2. Zasady prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie zasad i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, podziały zasad, omówienie zasad: demokratycznego państwa prawnego, w tym lex retro non agit, równości, prawa do sadu w kontekście prawa administracyjnego oraz pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, decentralizacji, jawności, efektywności,

3.Źródła prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział źródeł prawa, znaczenie podziału źródeł prawa dla obywatela, konstytucja, umowy międzynarodowe, przepisy UE i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, prawo miejscowe, przepisy prawa wewnętrznego)

4.Pojęcia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo(pojęcie interesu, podział interesów w prawie administracyjnym, pojęcie publicznych praw podmiotowych, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, pojęcie kontroli i nadzoru, znaczenie pojęć teoretycznych dla praktyki prawa administracyjnego),

5.Podmioty administrujące w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie podmiotów administrujących, zakłady administracyjne, rodzaje i charakter prawny, pojęcie organu, podziały organów, w tym organy naczelne i centralne, organy terenowe wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza administracji, zasady współdziałania administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego, prywatyzacja zadań publicznych),

6.Prawne formy działania administracji w oparciu o analizę przepisów prawa, literaturę i orzecznictwo (pojęcie prawnych form działania administracji, akt normatywny, czynności bezpośrednio zobowiązujące, akt administracyjny, podziały aktów administracyjnych, porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne, ugoda administracyjna, przyrzeczenie administracyjne, czynności faktyczne, problemy z katalogiem prawnych form działania administracji i jego ewentualna rozbudową),

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu,

EK2: Zna zasady prawa administracyjnego i umie je stosować dla interpretacji prawa administracyjnego.

EK 3: Zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego;

EK4 zna pojęcia teoretyczne prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce.

EK5: Zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracyj publicznej; potrafi je scharakteryzować i przyporządkować im zadania publiczne;

EK6: Zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji;

EK 7: Umie wykorzystywać wiedzę zgodnie z opisem przedmiotu do udzielania odpowiedzi na proste pytania z zakresu prawa administracyjnego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W ramach ćwiczeń należy weryfikować systematyczne zdobywanie wiedzy zgodnie z opisem przedmiotu.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Piskorz-Ryń
Group instructors: Radosław Mędrzycki, Mariusz Szyrski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)