Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-WP1-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01

AD1_U04

AD1_K01

AD1_K02Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyjaśnienie relacji pomiędzy podstawowymi pojęciami prawoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania rodzajów norm i przepisów prawnych, określania właściwej budowy aktu normatywnego, rozpoznawania argumentacji w ramach omówionych dyrektyw wykładnii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyjaśnienie relacji pomiędzy podstawowymi pojęciami prawoznawstwa, takich jak pojęcie normy, przepisu prawnego, abstrakcyjny i generalny charakter norm prawnych, elementy normy prawnej: hipoteza, dyspozycja i sankcja, koncepcje trójelementowa normy prawnej, koncepcja norm sprzężonych, rodzaje przepisów. W procesie dydaktycznym uwzgledniono wykształcenie umiejętności rozpoznawania rodzajów norm i rodzajów przepisów prawnych, określania właściwej budowy aktu normatywnego, rozpoznawania argumentacji w ramach omówionych dyrektyw wykładnii - ze względu na podmiot, zakres i moc wiążącą wykładni. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2020

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2013

Chovin T, Stawecki T, Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa, wyd. 9.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

G.Radbruch, Ustawa i prawo (http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/docs/radbruch%20ustawa_i_prawo.pdf)

Z. Ziembiński, Przepis prawny a norma prawna

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19749/1/006%20ZYGMUNT%20ZIEMBI%C5%83SKI%20RPEiS%2022%281%29%2C%201960.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Definiuje pojęcia normy prawnej i przepisu prawnego oraz relacji pomiędzy nimi, określa i rozpoznaje rodzaje norm i przepsiów prawnych ((odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_U04, AD1_K04)

EK2 Charakteryzuje pochodzenie, powstawanie i budowę aktów normatywnych ((odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_U01, AD1_K01).

EK3 Posługuje się regułami wykładni i wnioskowań prawniczych ((odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_U01, AD1_K01)

EK4 Opracowuje projekty prostych aktów normatywnych ((odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_04, AD1_K04)

EK5 Dyskutuje i zachowuje otwartość na argumenty w trudnych przypadkach, dotyczących relacji pojęć normy, przepisu i prawnego (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_U01, AD1_K01).

EK6 Pracuje w zespole identyfikując argumntacje w ramach dyrektyw i rodzajów wykładni (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_U01, AD1_K01).

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 h

lektura zadanych tekstów przed zajęciami: 30 h

przygotowanie zadanych analiz pojęć: 30 h

nauka do kolokwium zaliczeniowego: 30 h

łącznie: 120 = 4 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kolowium pisemne i ocenianie ciągłe - zaliczenie na ocenę

Na ocenę 2:

EK1 Nie zna definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Nie zna pochodzenia, powstawania i budowy aktów normatywnych.

EK3 Nie potrafi posługiwać się regułami wykładni i wnioskowań prawniczych.

EK4 Nie potrafi opracować projektu prostego aktu normatywnego.

EK5 Nie potrafi dyskutować i zachować otwartości na argumenty w trudnych przypadkach, dotyczących relacji prawa i moralności.

EK6 Nie potrafi pracować w zespole podejmującym decyzje interpretacyjne.

Na ocenę 3:

EK1 Podaje jedną definicję podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Zna pochodzenie, powstawanie i rodzaje przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się co najmniej dwiema regułami wykładni z poszczególnych typów reguł wykładni oraz co najmniej dwiema regułami wnioskowań.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego w oparciu o podstawowe zasady techniki prawodawczej.

EK5 Dyskutuje zachowując elementarne zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w omawianych na zajęciach hard cases, postrzega typy relacji między prawem a moralnością.

EK6 Pracuje w sposób zadawalający układając relacje w grupie i właściwie odczytując przytoczone rozstrzygnięcia interpretacyjne.

Na ocenę 4:

EK1 Podaje co najmniej po dwie definicje podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Zna pochodzenie źródeł prawa, charakteryzuje procedurę legislacyjna, charakteryzuje i identyfikuje na przykładzie rodzaje przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się wszystkimi podstawowymi regułami wykładni i wnioskowań prawniczych.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego i posługuje się wszystkimi zasadami techniki prawodawczej, w szczególności w zakresie konstruowania przepisów przejściowych i dostosowujących, regułami powoływania jednostki redakcyjnej, zasadami interpunkcji i przytaczania dziennika urzędowego.

EK5 Dyskutuje zachowując zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w ramach dyskusji dotyczących różnych hard cases, postrzega i identyfikuje kolizje między prawem a moralnością i jest zorientowany na ich rozstrzyganie.

EK6 Pracuje w zespole w sposób koncyliacyjny podejmując trafne decyzje interpretacyjne w oparciu o analizę prawdziwych orzeczeń SN i NSA.

Na ocenę 5:

EK1 Podaje kilka definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa i wskazuje relacje między nimi.

EK2 Zna pochodzenie źródeł prawa i charakteryzuje je w różnych typach systemów prawnych, charakteryzuje procedurę powstawania również innych niż ustawa typów aktów systemu prawa, charakteryzuje poszczególne typy aktów normatywnych jako takie w polskim systemie prawnym i w aspekcie komparatystycznym oraz charakteryzuje, identyfikuje na przykładzie i zna szczegółowe reguły konstruowania poszczególnych rodzajów przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się wszystkimi podstawowymi regułami wykładni i wnioskowań prawniczych i poddaje krytyce różne możliwe rozwiązania interpretacyjne.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego i posługuje się wszystkimi zasadami techniki prawodawczej, przeprowadza podstawową argumentację w zakresie uzasadnienia projektu aktu normatywnego.

EK5 Dyskutuje zachowując zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w ramach dyskusji dotyczących najbardziej skomplikowanych i aktualnych hard cases, postrzega i identyfikuje kolizje między prawem a moralnością, jest zorientowany na ich rozstrzyganie.

EK6 Pracuje w zespole i ma również umiejętność kierowania nim zachowując kompetencje społeczne pracy w grupie, podejmując trafne decyzje interpretacyjne w oparciu o krytyczną analizę prawdziwych orzeczeń SN i NSA wskazując różne możliwe i dopuszczalne linie interpretacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski, Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)