Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja a ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-AOPCapsm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja a ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


AD2_W04


AD2_W05

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

Funkcji ochronnej praw człowieka w demokratycznym państwie prawnym

Negatywnych i pozytywnych obowiązków administracji w zakresie ochrony i poszanowania praw człowieka

Wpływu systemu ochrony podstawowych wolności i praw człowieka proklamowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na system wewnętrzny RP

Założenia i cele (szczegółowe):

Przedstawienie:

Materialnych elementów konstrukcji normatywnej wybranych podstawowych wolności i praw człowieka proklamowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce oraz w sprawach dot. funkcjonariuszy publicznych i wykonywania przez nich władzy publicznej

Pełny opis:

Lp. Tematyka zajęć: łącznie godzin: 16

1.Katalog praw i podstawowych praw człowieka w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

2.Status funkcjonariusza publicznego w sferze praw człowieka.

3.Obowiązki administracji w odniesieniu do prawa do życia i zakazu tortur poniżającego traktowania lub karania.

4.Obowiązki administracji w odniesieniu do prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego człowieka oraz warunków detencji

5.Obowiązki administracji w odniesieniu do poszanowania życia rodzinnego i życia prywatnego .

6. Obowiązki administracji w zakresie ochrony praw dziecka.

7. Obowiązki administracji w zakresie wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się

8.Obowiązki administracji w odniesieniu do ochrony własności

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Jasudowicz, B. Gronowska i inni, Prawa człowieka i ich ochrona. Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa 2011;

M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Zakamycze 2002

M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wolters Kluwer 2007

M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004. Zakamycze 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

AD2_W04

AD2_W05

Oczekiwane kompetencje studenta:

- umiejętność selektywnej (pod katem wskazanego zagadnienia) analizy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego

- umiejętność syntetycznej prezentacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego

- umiejętność dokonywania interdyscyplinarnej analizy zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Dostęp studentów w Bibliotece WPiA UKSW do podręcznika przewodniego oraz w/w literatury uzupełniającej

dostęp studentów do internetowych baz, w szczególności do Human Rights Documentation Rady Europy (HUDOC)

dostęp studentów do publikowanych zbiorów orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin ma formę pisemną. Składa się z:

- 5 pytań opisowych.

Punktacja:

- pytanie opisowe: po 1 punkt każde; maksymalnie 5 punktów; Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)