Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-BKe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł prawno-informatyczny
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_U02, AD2_U04

AD2_K01, AD2_K02

AD2_K03

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych (m.in. Krajowe ramy interoperacyjności, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Ustawa o ochronie informacji niejawnych + akty wykonawcze) i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (m.in. normy ISO 27001, 27005). Omówione zostaną wybrane modele szacowania ryzyka a także podstawy tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kurs "Bezpieczeństwo systemów komputerowych", http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Warszawa 2007

K. Świtała, Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych, Przegląd Prawa Publicznego 10/2013 (artykuł)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Posiada niezbędny zasób wiedzy temat bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie, wraz z wybranymi przykładami ataków i incydentów

EK 2: Rozumie znaczenie właściwej analizy, projektowania, przygotowania, wdrażania i pielęgnacji zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznych usług publicznych i rejestrów publicznych.

EK 3: Posiada niezbędną wiedzę na temat regulacji prawnych sankcjonujących zasady bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej

EK 4: Identyfikuje i wyjaśnia skutki wprowadzanych zmian w systemach organizacji pracy (poprzez wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym) i funkcjonowaniu instytucji administracyjnych (problematyka zastosowania w tym obszarze określonych rodzajów zabezpieczeń).

EK 5: Potrafi łączyć zdobytą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie z umiejętnościami obejmującymi praktyczne użytkowanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń oraz wykorzystanie właściwych zasad i norm prawnych należących do dziedzin prawa związanych z funkcjonowaniem elektronicznej administracji do rozwiązywania określonych problemów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

EK 6: Śledzi zmiany w zakresie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie oraz dostosowywania posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie do potrzeb rynku pracy i procesu własnego rozwoju zawodowego.

EK 7: Jest przygotowany do wykonywania samodzielnej pracy obejmującej wykorzystanie właściwych mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w administracji publicznej i gospodarce.

EK 8: Dopasowuje wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu dziedzin naukowych do podejmowanych zadań o charakterze administracyjnym związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i komunikacji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.);

- Studium przypadku (studium przykładowe).

Kryteria oceniania:

EK1: Postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie postrzega relacji pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 3 (dst.) - postrzega relację wyłącznie pomiędzy przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 4 (db.) - postrzega relacje pomiędzy polskimi przepisami prawnymi oraz krajowymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 5 (bdb) - postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi krajowymi i międzynarodowymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

EK2: Dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie

Na ocenę 3 (dst.) - dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego niewłaściwe lub nieefektywne narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 5 (bdb) - Dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego innowacyjne lub wykorzystujące efekt synergii narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

EK3: Formułuje cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie formułuje celów określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 3 (dst.) - formułuje niekwantyfikowane i ogólne cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 4 (db.) - formułuje kwantyfikowane i szczegółowe cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 5 (bdb) - formułuje szczegółowe cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w sposób zgodny z metodą SMART.

EK4: Porządkuje wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie porządkuje wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 3 (dst.) - porządkuje co najmniej 3 pojęcia z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - porządkuje co najmniej 5 pojęć z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie i związane z nimi przepisy prawa.

Na ocenę 5 (bdb) - porządkuje co najmniej 5 pojęć z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie i związane z nimi przepisy prawa oraz standardy techniczne.

EK5: Dobiera metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie dobiera metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 3 (dst.) - dobiera jedną metodę lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - dobiera więcej niż jedną metodę lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 5 (bdb) - dobiera co najmniej dwie metody lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie oraz potrafi wskazać występujące między nimi relacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)