Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektroniczna administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-EAP-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczna administracja publiczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_U02, AD2_U04 AD2_K01, AD2_K02 AD2_K03

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu wyszukiwania i korzystania z elektronicznych usług publicznych. Szczególny nacisk położono na umiejętność obsługi Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej oraz wykorzystanie profilu zaufanego. Prezentowane są również inne platformy i systemy umożliwiające realizację zadań publicznych on-line, pobieranie i wypełnianie formularzy, podpisywanie i przesyłanie dokumentów elektronicznych oraz korzystanie z publicznych zasobów informacyjnych. Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w sali komputerowej.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Elektroniczne usługi publiczne

2. Platforma Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

3. Elektroniczne usługi publiczne związane o obsługą obywateli

4. Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji publicznej- DANE.GOV.PL, Geoportale (na przykładzie geoportal.gov.pl), zasoby informacyjne statystyki publicznej (stat.gov.pl, geo.stat.gov.pl) danepubliczne.gov.pl, polon.nauka.gov.pl

5. Elektroniczne usługi publiczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

6. Elektroniczne usługi publiczne związane z podatkami

7. Elektroniczne usługi publiczne związane z obsługą celną

8. Elektroniczne usługi publiczne wymiaru sprawiedliwości

9. Elektroniczne usługi publiczne związane z zabezpieczeniem społecznym

10. Elektroniczne usługi publiczne rynku pracy

11. Elektroniczne usługi publiczne związane z obsługą pojazdów

12. Elektroniczne usługi publiczne ochrony zdrowia

13. Elektroniczne zamówienia publiczne

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności

Absolwent potrafi:

AD2_U02: zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ ekonomii i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych (P7U_U P7S_UW P7S_UU);

AD2_U04: wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego (P7U_U P7S_UW);

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

AD2_K01: systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się (P7S_KK P7S_KO P7S_KR);

AD2_K02: pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji (P7U_K P7S_KO P7S_KR)

AD2_K03: ustalania celów służących realizacji określonych zadań (P7U_K P7S_KK)

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach: 16 h

przygotowanie do ćwiczeń: 45 h

lektura polecanych publikacji: 30 h

przygotowanie do zaliczenia: 30 h

Liczba ECTS = 4

Metody i kryteria oceniania:

AD2_U02: Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych (P7U_U P7S_UW P7S_UU);

Na ocenę 2 student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metod badawczych i danych do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

AD2_U04: Absolwent potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych; (P7U_U P7S_UW);

Na ocenę 2 student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

AD2_K01: Absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się (P7S_KK P7S_KO P7S_KR);

Na ocenę 2 student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego nie inspiruje samodzielnie procesów uczenia się

Na ocenę 3, 3,5 student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02: Absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego (P7U_K P7S_KO P7S_KR)

Na ocenę 2 student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

Na ocenę 3, 3,5 student jest gotów jedynie w zakresie podstawowym do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

AD2_K03 Absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań (P7U_K P7S_KK).

Na ocenę 2 student nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 3, 3,5 student jest gotów jedynie w zakresie podstawowym do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru - 30 pkt.

1/3 pytań z zakresu prawniczych systemów wyszukiwawczych

2/3 pytań z zakresu portali administracji publicznej

Samodzielna prezentacja wybranych portali administracji publicznej przez studenta - 20 pkt

Razem 50 pkt.

50-60% - ocena dostateczna

60-70% - ocena dostateczna plus

70-80% - ocena dobra

80-90% - ocena dobra plus

90-100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Mateusz Badowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)