Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infrastruktura informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-IIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura informacji przestrzennej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02, AD2_W04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie problematyki infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej i geoinformatyką (systemów GIS - ich struktury i przykładów wykorzystania). Zagadnienia te zostaną uzupełnione o kwestie związane z problematyką prawa geodezyjnego i kartograficznego, które mają związek z zagospodarowaniem przestrzennym.

Literatura:

S. Białousz (red.), Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Warszawa 2013,

S. Białousz, E. Bielecka (red.), INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w wykładach realizowanych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Materiały z zajęć udostępniane są także za pomocą uczelnianej platformy Moodle.

EK1 Student jest zorientowany na kontynuowanie poszerzania posiadanej wiedzy z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki

EK2 Student jest zdolny ustalać cele służące realizacji określonych zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej i geoinformatyką

EK3 Student posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki, poddaje krytyce wybierane metody badawcze i dane pod kątem przydatności do analizowania przebiegu zjawisk społecznych oraz przedstawiania prognoz

EK4 Student wyprowadza wnioski z analizy przepisów prawnych do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki

EK5 Student dobiera dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 8h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 17h

Suma godzin: 25h

liczba ECTS: 25h = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praca pisemna.

Na ocenę ndst (2):

Brak realizacji efektów kształcenia.

Na ocenę dst (3):

EK1, EK2.

Na ocenę dst (4):

EK1, EK2, EK3.

Na ocenę dst (5):

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)