Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola administracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-KA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola administracyjna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł administracja publiczna I
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28417
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02; AD2_W03; AD2_W05; AD2_W06; AD2_W10

Skrócony opis:

Cele i założenia ogólne przedmiotu:

Założeniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu istoty kontroli i jej przeprowadzania w strukturach administracji publicznej.

Cele i założenia szczegółowe przedmiotu:

Kontrola administracji publicznej stanowi fundamentalny element funkcjonowania administracji publicznej. Założeniem wykładu jest szerokie i kompleksowe omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą administracji publicznej oraz procedury jej przeprowadzania. Omówienie zagadnień związanych z kontrolą administracji w toku wykładu poparte jest orzecznictwem sądowym oraz przykładami związanymi z działalnością Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli. Student powinien opanować podstawową siatkę pojęciową związaną z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej oraz zapoznać się z zasadami i trybem funkcjonowania podstawowych organów kontroli administracyjnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. System kontroli administracji

2. Zróżnicowanie wewnętrzne systemu kontroli

a) Kryteria kontroli

b) Podmioty kontroli

c) Inne elementy różnicujące

3. Cechy kontroli administracji

4. Kontrola zewnętrzna

a) Kontrola parlamentarna (s.c., wymiar unijny)

b) Kontrola państwowa Najwyższa Izba Kontroli

(i) Status konstytucyjny i ustawowy)

(ii) Podmioty kontrolowane przez NIK i kryteria kontroli

(iii) Podstawowe założenia kontroli NIK

c) Rzecznik Praw Obywatelskich

d) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e) Państwowa Inspekcja Pracy

f) Kontrola społeczna (obywatelska)

5. Kontrola wewnętrzna

a) Kontrola ogólno-administracyjna (rządowa, resortowa, terenowa w ramach administracji rządowej, kontrola w administracji samorządowej)

b) Kontrola specjalistyczna (inspekcje specjalne, służby i straże)

Literatura:

1. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

2. M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011

3. Kontrola państwowa – dwumiesięcznik wydawany przez Najwyższą Izbę Kontroli

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kontrola administracji publicznej stanowi fundamentalny element funkcjonowania administracji publicznej. Założeniem wykładu jest szerokie i kompleksowe omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą administracji publicznej oraz procedury jej przeprowadzania.

Szczegółowe efekty uczenia

Student:

EK1: zna i rozumie terminologie z zakresu kontroli administracji; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa kontroli administracyjnej; posługuje się

terminologią z zakresu prawa kontroli administracyjnej; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa kontroli administracyjnej.

EK2: ma pogłębioną wiedzę o relacjach miedzy strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście kontroli administracji; zna relacje miedzy tymi strukturami i prawidłowości nimi rządzące.

EK3: ma pogłębioną wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla dziedziny prawa kontroli administracyjnej.

EK4: ma pogłębioną wiedzę o normach, regułach prawnych/

administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych

organizujących struktury i instytucje społeczne kontroli administracji i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i

funkcjonowanie.

EK5: definiuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości łącząc wiedzę o działalności podmiotów związanych z kontrolą administracji z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16 h

Lektura zadanej literatury: 19 h

Przygotowania do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

Wykład konwencjonalny (MS Teams - w przypadku nauki zdalnej)

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aClsRhNNrP4yYRPI9wjVIeZ5PvOLv_SGaTvzndqnTTu41%40thread.tacv2/conversations?groupId=383222d7-695b-4081-8d05-5549d1106d99&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: am3frb2

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

Egzamin pisemny w I i II terminie

W przypadku nauki zdalnej - test Moodle, 15 pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi do wyboru w każdym pytaniu).

Oceniana jest każda odpowiedź - za prawidłową otrzymują Państwo punkty dodatnie, za błędną - ujemne.

Punktacja egzaminacyjna:

7-8 - DST

9 - DST+

10-11 - DB

12 - DB+

13-15 - BDB

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik, Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)