Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Public Accountability Law

General data

Course ID: WP-ADZ-2-KA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Public Accountability Law
Name in Polish: Kontrola administracyjna
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Moduł administracja publiczna I
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28417
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

AD2_W02; AD2_W03; AD2_W05; AD2_W06; AD2_W10

Short description: (in Polish)

Cele i założenia ogólne przedmiotu:

Założeniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu istoty kontroli i jej przeprowadzania w strukturach administracji publicznej.

Cele i założenia szczegółowe przedmiotu:

Kontrola administracji publicznej stanowi fundamentalny element funkcjonowania administracji publicznej. Założeniem wykładu jest szerokie i kompleksowe omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą administracji publicznej oraz procedury jej przeprowadzania. Omówienie zagadnień związanych z kontrolą administracji w toku wykładu poparte jest orzecznictwem sądowym oraz przykładami związanymi z działalnością Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli. Student powinien opanować podstawową siatkę pojęciową związaną z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej oraz zapoznać się z zasadami i trybem funkcjonowania podstawowych organów kontroli administracyjnej.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. System kontroli administracji

2. Zróżnicowanie wewnętrzne systemu kontroli

a) Kryteria kontroli

b) Podmioty kontroli

c) Inne elementy różnicujące

3. Cechy kontroli administracji

4. Kontrola zewnętrzna

a) Kontrola parlamentarna (s.c., wymiar unijny)

b) Kontrola państwowa Najwyższa Izba Kontroli

(i) Status konstytucyjny i ustawowy)

(ii) Podmioty kontrolowane przez NIK i kryteria kontroli

(iii) Podstawowe założenia kontroli NIK

c) Rzecznik Praw Obywatelskich

d) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e) Państwowa Inspekcja Pracy

f) Kontrola społeczna (obywatelska)

5. Kontrola wewnętrzna

a) Kontrola ogólno-administracyjna (rządowa, resortowa, terenowa w ramach administracji rządowej, kontrola w administracji samorządowej)

b) Kontrola specjalistyczna (inspekcje specjalne, służby i straże)

Bibliography: (in Polish)

1. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

2. M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011

3. Kontrola państwowa – dwumiesięcznik wydawany przez Najwyższą Izbę Kontroli

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The aim of lecture is to familiarise students with the basic notions and institutions of the public accoutability law.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

Wykład konwencjonalny (MS Teams - w przypadku nauki zdalnej)

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aClsRhNNrP4yYRPI9wjVIeZ5PvOLv_SGaTvzndqnTTu41%40thread.tacv2/conversations?groupId=383222d7-695b-4081-8d05-5549d1106d99&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: am3frb2

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

Egzamin pisemny w I i II terminie

W przypadku nauki zdalnej - test Moodle, 15 pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi do wyboru w każdym pytaniu).

Oceniana jest każda odpowiedź - za prawidłową otrzymują Państwo punkty dodatnie, za błędną - ujemne.

Punktacja egzaminacyjna:

7-8 - DST

9 - DST+

10-11 - DB

12 - DB+

13-15 - BDB

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik, Agnieszka Piskorz-Ryń
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)