Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne-materialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne-materialne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20321
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02; AD2_W03; AD2_W04; AD2_W05; AD2_W06; AD2_W07

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego. Przed przystąpieniem do zajęć powtórzyć należy następujący zakres zagadnień z części ogólnej prawa administracyjnego: pojęcie administracji publicznej, prawa administracyjnego, działy prawa administracyjnego, rodzaje norm prawa administracyjnego, pojęcie uznania administracyjnego i swobodnej oceny, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, jego rodzaje i charakter prawny, prawne formy działania administracji (katalog, charakterystyka poszczególnych form, podział aktów administracyjnych), pojęcie podmiotów administrujących, zakładu administracyjnego, organu administracji, pojęcie interesu faktycznego i prawnego.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: ponadpodstawowy

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Pełny opis:

Przedmiot ten składa się z dwóch komponentów wykładu i ćwiczeń. Maja one wobec siebie charakter uzupełniający. W ramach wykładu jest zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz na tym tle ukazanie i zastosowanie w praktyce zagadnień z części ogólnej prawa administracyjnego takich jak prawne formy działania administracji, podział na administrację świadcząca i ingerującą, władztwo administracyjne, stosunek administracyjnoprawny, uznanie administracyjne oraz kompetencja. Wykład składa się z sześciu modułów. Pierwszy ma charakter wprowadzający. W jego ramach zostanie omówione pojęcie prawa administracyjnego materialnego i jego relacja do części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego; cechy i podziały prawa administracyjnego materialnego;

Moduł drugi dotyczy obywatelstwa i paszportów. W jego ramach omawiane będą kwestie związane z obywatelstwem, w tym pojęcie obywatelstwa; relację między obywatelstwem polskim a obywatelstwem UE, zasady dotyczące obywatelstwa, podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa, nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (zasady nadania, zasady złożenia wniosku, charakter aktu przyznającego obywatelstwo, zakres kontroli decyzji prezydenta), zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; nabycie obywatelstwa przez repatriacji. W ramach wykładu student dowie się również czym jest paszport, jakie są jego cele, jakie są rodzaje paszportów, jaka jest procedura składania wniosku o paszport przez osobę małoletnia i pełnoletnią. W czasie omawiania tego modułu uwaga studentów zostanie zwrócona na prawne formy działania administracji.

Moduł trzeci dotyczy nadania i zmiany imion oraz nazwisk. Omówiona zostanie w ramach wykładu zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk oraz rozwiązania innych krajów w tym zakresie. Następnie przedstawione zostaną ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców oraz procedura i przesłanki zmiany imienia i nazwiska. W ramach tego modułu opisywana regulacja będzie omawiana jako przykład administracji ingerującej i na tym tle pokazana zostanie problematyka stopniowania władztwa.

Moduł czwarty dotyczy zgromadzeń oraz zbiórek publicznych. W tym zakresie w czasie wykładu prezentowane są kwestie organizacji zgromadzeń, w tym rodzaje zgromadzeń, zasada wolności zgromadzeń, zasady organizacji zgromadzeń, zasady rozwiązania zgromadzenia oraz rola przedstawiciela gminy. W ramach wykładu omawiane zostaną także zasady organizacji zbiórek publicznych, w tym pojęcie zbiórki publicznej, wyłączenia spod pojęcia zbiórki publicznej, zasady organizacji zbiórek oraz forma nadzoru nad organizacją zbiórek publicznych. Ponadto pokazane zostanie studentom między innymi rozróżnienie między publicznym prawem podmiotowym o charakterze pozytywnym i negatywnym oraz pokazane jak zmienia się rola administracji publicznej w tym zakresie.

Moduł piaty dotyczy dostępu do broni i amunicji jako przykładu administracji reglamentacyjnej. W ramach wykładu omówione są zasady dostępu do broni i amunicji w RP, w tym pojecie broni. W ramach tego modułu zaprezentowane jest studentom pojecie pozwolenia związane z istniejącym w polskim porządku prawnym zakazem posiadania broni i amunicji, zwolnienia z zakazu oraz wyjątki od tego zakazu. Omówiona jest również w sposób ogólny procedura uzyskania pozwolenia na bron i obowiązki administracji publicznej w tym zakresie.W ramach omawiania tego modułu uwaga zwrócona jest na władczy charakter omawianej regulacji, władztwo i stosunek administracyjnoprawny oraz interes prawny.

Moduł szósty dotyczy prawa oświatowego. Jest to typowy przykład administracji świadczącej. W tym zakresie Student uzyska wiedzę o systemie oświaty, szkołach jako zakładach administracyjnych, w tym o znaczeniu statutu szkoły, władztwie zakładowym i władztwie merytorycznym w szkole, o organach szkoły. Omówiony zostanie także podział szkół i ich rodzaje oraz ich organy, a także obowiązek szkolny.

Moduł siódmy dotyczy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jest to również akt prawny łączący administrację świadcząca i ingerująca. W ramach tego modułu opisana zostanie kwestia zapewnienia miejsca pochówku jako zadania administracji świadczącej. Elementem administracji świadczącej jest również pokrycie kosztów pochówku. W ramach wykładu omówione zostaną również zasady chowania zmarłych jako przykład ingerującej. Omówione zostaną również prawne formy działania w tym zakresie.

Ćwiczenia poświęcone są zaś uzyskaniu praktycznych umiejętności. W ramach ćwiczeń student będzie rozwiązywał kazusy, będzie charakteryzował prawne formy działania, będzie uczył się pisać proste opinie prawne, będzie uczył się argumentować. Wskazane umiejętności będą ćwiczone w obrębie omawianych na wykładzie aktów prawnych. Będą one także uzupełnione o zagadnienia w zakresie problematyki europeizacji prawa administracyjnego i wpływu regulacji materialnopawnej na sposób regulacji administracyjnoprawnej przez gminy. Celem ćwiczeń jest również bieżące monitorowanie wiedzy studentów.

Literatura:

Literatura:

1. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 1 red. Irena Lipowicz Warszawa 2017, 2. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 2, red. Irena Lipowicz Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa

1. Materialne prawo administracyjne, pojęcia instytucje, zasady, wydanie II, pr. zbiorowa pod red. M. Stahl,Warszawa 2005, 2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, 3. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010 (wyłącznie zagadnienia materialnoprawne).

Student powinien korzystać rownież z aktów prawnych i informacji zawartych w systemach informacji prawniczej LEX i Legalis.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa administracyjnego materialnego; posługuje się terminologią z zakresu administracyjnego prawa materialnego;

EK2: Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji; zna relacje między tymi strukturami i prawidłowości nimi rządzące

EK3: Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego aktywności w sferze prawa administracyjnego materialnego

EK4: Ma pogłębioną wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego materialnego

EK5: Ma pogłębioną wiedzę o normach prawa administracyjnego materialnego

EK6: Ma pogłębioną wiedzę o wpływie norm prawa administracyjnego materialnego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

OPIS ECTS:

Ilość pkt ECTS: 3 (75h)

Wykład: 16h

Czytanie literatury: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 29h

Metody i kryteria oceniania:

Z przedmiotu będzie przeprowadzany egzamin ustny w terminie zerowym oraz egzamin ustny w pierwszym i dugim terminie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena bardzo dobra z ćwiczeń podnosi o pół stopnia ocenę z egzaminu.

Efekt kształcenia: AD2_W02 zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie terminologii z zakresu prawa administracyjnego materialnego; nie zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym;

Efekt kształcenia: AD2_W03: Zna relacja między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie relacji między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym;

Efekt kształcenia: AD2_W04: Zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym;Efekt kształcenia: AD2_W05: Zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie metody, procedury i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: AD2_W06: Zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie norm prawnych w zakresie objętym przedmiotem; nie potrafi zastosować wybranych przepisów prawnych do konkretnego problemu z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: AD2_W07: zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych.

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych.

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych na poziomie bardzo dobrym.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)