Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo budowlane
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł prawo administracyjne III
Monografy i konwersatoria PN
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01, AD2_W03, AD2_W04, AD2_W05, AD2_W06, AD2_W07

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień prawa budowlanego na tle dorobku orzecznictwa i doktryny. Całość prezentacji prowadzona będzie z perspektywy wymogów dotyczących organizacji władzy publicznej, które określa Konstytucja RP.

Pełny opis:

Na tle zagadnień wstępnych, obejmujących m.in. zakres przedmiotu, strukturę wykładu, akty prawne i polecana literaturę przedmiotu, przedstawione zostaną podstawy prawne prawa budowlanego, w szczególności regulacja ponadustawowa (konstytucyjna, międzynarodowa i unijna) oraz ustawa - Prawo budowlane i historia tej regulacji. Przedstawiony zostanie kontekst ustawowy regulacji Prawa budowlanego, akty podustawowe - ich znaczenie w systemie regulacji prawa budowlanego. Wykład obejmuje także uwagi o pojęciach podstawowych, w tym obiekcie budowlanym, robotach budowlanych, samowoli budowlanej. Przy okazji omawiania pojęć podstawowych przedstawione zostaną także uwagi o roli definicji legalnych w prawie budowlanym. Wykład koncentrować się będzie na zagadnieniach materialnoprawnych oraz ustrojowych. W podsumowaniu omówione zostaną ostatnie przekształcenia Prawa budowlanego, w tym nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 r. oraz wpływ pandemii na Prawo budowlane.

Literatura:

Podręczniki:

Z. Cieślik, F. Serbinowski, Reglamentacja procesu inwestycyjnego w prawie budowlanym, w: I. Lipowicz (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 2, Warszawa 2020

R. Lewicka, Wolność budowlana i jej ograniczenia, w: M. Stahl i in. (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2020

M. Błażewski, Prawo budowlane, w: M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019

D. Kafar, A. Kornecka, J. Kornecki, K. Szocik, Prawo budowlane 2020 - proces inwestycyjny po zmianach, Warszawa 2020

Komentarze:

Z. Niewiadomski (red.) Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2020 (Beck)

M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2019

Opracowania teoretyczne:

W. Jakimowicz, Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD2_W01: student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – pojęcia z nauki prawa administracyjnego i jej rolę w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

AD2_W03: student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2_W04: student zna i rozumie status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2_W05: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

AD2_W06: student zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2_W07: student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16 h

Lektura zadanej literatury: 14 h

Przygotowania do zaliczenia przedmiotu: 20 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwencjonalny

Egzamin: forma pisemna, trzy pytania, za każde można otrzymać 1-5 pkt.

Punktacja egzaminacyjna:

7-8 - DST

9 - DST+

10-11 - DB

12 - DB+

13-15 - BDB

Kryteria oceniania:

AD2_W01:

2 - student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa budowlanego, ani roli nauki prawa budowlanego w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

3,3+ - student ma podstawowe rozeznanie w pojęciach z nauki prawa budowlanego i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

4,4+ - student zna i rozumie pojęcia z nauki prawa budowlanego i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

5- student doskonale zna i rozumie pojęcia z nauki prawa budowlanego i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

AD2_W03:

2 - student nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

4,4+ - student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

5 - student doskonale zna i rozumie w stopniu podstawowym relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2_W04:

2 - student nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

4,4+ - student zna i rozumie status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

5 - student doskonale zna i rozumie status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2_W05:

2 - student nie zna i nie rozumie metod, procedury i narzędzi, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa budowlanego

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

4,4+ - student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

5 - student doskonale zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

AD2_W06:

2 - student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

4,4+ - student zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

5 - student doskonale zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2_W07:

2 - student nie zna i nie rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływu norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

4,4+ - student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

5 - student doskonale zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)