Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PMUE-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ćwiczenia: AD2_U02, AD2_U03 AD2_U04, AD2_U05 AD2_U09, AD2_K01 AD2_K02, AD2_K03

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z najważniejszym orzecznictwem TSUE tak aby wiedza teoretyczna zdobyta na wykładzie mogła być ukazana w aspekcie praktycznego jej zastosowania.

Pełny opis:

Tematy związane z orzecznictwem TSUE i zagadnieniami teoretycznymi odnoszącymi się do orzecznictwa - sposób stosowania prawa z uwzględnieniem analiz, tworzenia hipotez odnoszących się do zjawisk gospodarczych/społecznych/kulturowych.

1. Costa E.N.E.L.

2. Cassis de Dijon.

3. Van Gend & Loos.

4. Angonese.

5. Renneberg.

6. Alpine Investments.

7. Baumbast.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zasad prawa wspólnotowego i umiejętność stosowania ich w praktyce.

Literatura:

Podręczniki przewodnie:

M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Wyd. 5, C.H. Beck, 2011 r.

R. Grzeszczak, A. Zawidzka-Łojek (red.);

Prawo materialne Unii Europejskiej, Wyd. 3, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2015 r.;

A. Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, C.H. Beck, 2020 r.

A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności - Student potrafi:

AD2 U_02 - zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych;

AD2 U_03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

AD2 U_04 - wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego;

AD2 U_05 - biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie;

AD2 U_09 - zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do:

AD2 K_01 - systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się;

AD2 K_02 - pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji/ekonomii;

AD2 K_03 - ustalania celów służących realizacji określonych zadań;

Metody i kryteria oceniania:

Informacja szczegółowa w sylabusach dla poszczególnych grup w cyku dydaktycznym 2020/21.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buczkowski
Prowadzący grup: Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)