Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Data protection law

General data

Course ID: WP-ADZ-2-PODO-cw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Data protection law
Name in Polish: Prawo ochrony danych osobowych
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób. Problematyka omawiana w ramach warsztatów stanowi kluczowy element prawnej regulacji cyberprzestrzeni.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas warsztatów:

1. Geneza regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Źródła prawa ochrony danych osobowych na poziomie europejskim i krajowym.

3. Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Podstawowe pojęcia.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8 Status i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych.

9. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.

11. ochrona danych osobowych na etapie projektowania i domyślna ochrona danych.

Bibliography: (in Polish)

Akty prawne:

- Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

- Traktat o Funkcjonowaniu UE

- Karta Praw Podstawowych UE

- Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

- ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich daqnych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

- Materiały podane przez prowadzącego w trakcie zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1: potrafi interpretować pojęcia i zasady prawa ochrony danych osobowych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi

EK2: stosuje wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony danych osobowych i krytycznie analizuje zjawiska związane z przetwarzaniem danych osobowych

EK3: potrafi biegle zastosować przepisy o ochronie danych osobowych do

rozwiązania konkretnego problemu z zakresu przetwarzania danych osobowych

EK4: umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych

EK5: rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych

EK6: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach - 16 h

Lektura literatury i orzecznictwa - 19 h

Przygotowanie do zajęć - 20 h

Przygotowanie do kolokwium - 20 h

Liczba ECTS 75/25 (1 ECTS = 25 h pracy studenta) = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe, kolokwium, analiza studium przypadku

Kryteria oceniania:

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Besiekierska
Group instructors: Piotr Drobek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Besiekierska
Group instructors: Agnieszka Besiekierska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Besiekierska
Group instructors: Agnieszka Besiekierska, Kamil Czaplicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Besiekierska
Group instructors: Agnieszka Besiekierska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)