Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W05

K_W13

K_U12


K_W05

K_W06

K_W13

K_U02

K_U12


K_W10

K_U01

K_U04

K_U13


K_W02

K_W04

K_W09

K_W10

K_W11

K_U12


K_W18

K_K15

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Założenia i cele przedmiotu (ogólne):

Zapoznanie studentów z instytucjami i instrumentami prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce (w tym w kontekście integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych).

Założenia i cele przedmiotu (szczegółowe):

Zapoznanie studentów z regulacją prawną w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów funkcjami i celami prawa antymonopolowego, instrumentami ochrony konkurencji w postaci zakazów praktyk ograniczających konkurencję oraz prewencyjnej kontroli koncentracji przedsiębiorstw, zadaniami i kompetencjami organów ochrony konkurencji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

Wymagania wstępne:

prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, prawo cywilne

Pełny opis:

Program zajęć:

I.Konkurencja (1 godzina)

I.1Definicja konkurencji

I.2Funkcje konkurencji

I.3Cele prawa antymonopolowego

I.4Ochrona konkurencji w wymiarze wspólnotowym

I.5Pojęcie rynku właściwego

II.Podstawy prawne ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce (1 godzina)

II.1Konstytucja

II.2Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.

2.2.2 Zakres podmiotowy

2.2.3 Zakres przedmiotowy

2.2.4 Zakres geograficzny

II.3Wspólnotowe prawo konkurencji

II.3.1Pierwotne prawo wspólnotowe

II.3.2Wtórne prawo wspólnotowe

III.Ustrój organów ochrony konkurencji i konsumentów na poziomie krajowym i wspólnotowym (1 godzina)

III.1Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

III.2Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy

III.3Komisja Europejska

III.4Europejska Sieć Konkurencji

IV.Wdrażanie prawa ochrony konkurencji (1 godzina)

IV.1Wdrażanie publicznoprawne

IV.2Perspektyw prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji w Polsce

V.Procedury w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (2 godziny)

5.1 Rodzaje postępowań

5.1.1 Postępowanie wyjaśniające

5.1.2 Postępowanie antymonopolowe

5.1.3 Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

5.1.4 Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych

5.2 Strony postępowania

5.3 Sposoby zakończenia postępowania przed Prezesem UOKiK

5.4 Decyzje kończące postępowania przed Prezesem UOKiK

5.5 Środki odwoławcze od decyzji kończących postępowanie przed Prezesem UOKiK

5.6 Sankcje za naruszenie prawa antymonopolowego

VI.Względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję (3 godziny)

VI.1Zakres i istota zakazu ? art. 6 u.o.k.k

VI.2Porozumienia między przedsiębiorcami

6.3 Poziome i pionowe współdziałanie przedsiębiorców

6.4 Formy porozumień

6.5 Rodzaje wyjątków

6.5.1 Wyłączenia bagatelne

6.5.2 Wyłączenia grupowe

6.5.3 Wyłączenia na podstawie indywidualnej samooceny

6.6 Zakaz porozumień ograniczających konkurencję w prawie Unii Europejskiej ? art. 81 TWE

6.7 Wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na gruncie prawa wspólnotowego ? art. 81 ust.3

6.7.1 Bezpośrednia skuteczność wyłączeń (Rozporządzenie WE nr 1/2003)

VII. Bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej (3 godzin)

7.1 Zakres i istota zakazu ? art.9 u.o.k.k

7.2 Pozycja dominująca na rynku właściwym

7.3 Nadużywanie pozycji dominującej

7.4 Przykładowy katalog praktyk nadużywania pozycji dominującej

7.5 Szczególny przypadek nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców dysponujących urządzeniami kluczowymi (doktryna essential facilities)

7.6 Zakaz nadużywania pozycji dominującej w prawie wspólnotowym ? art.82 TWE

VII.Równoległe stosowanie art. 81 i art. 82 TWE i prawa krajowego (1 godzina)

8.1 Obowiązek równoległego stosowania art. 81 i 82 TWE oraz art. 6 i 9 u.o.k.k

8.2 Reguła konwergencji

8.3 Odstępstwa od reguły konwergencji

IX. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji przedsiębiorstw (3 godziny)

9.1 Istota i rodzaje koncentracji (fuzje, przejęcia kontroli, joint ventures)

na gruncie prawa polskiego i wspólnotowego

9.2 Prewencyjny charakter kontroli

9.3 Progi zgłoszenia

9.4 Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia

9.5 Koncentracje niepodlegające zgłoszeniu i kontroli na gruncie u.o.k.k

9.6 Kryteria kontroli (testy konkurencji)

9.7 Warunki dopuszczenia antykonkurencyjnych koncentracji

9.8 Podział kompetencji pomiędzy Komisją Europejską a Krajowymi Organami Ochrony Konkurencji w sprawach dotyczących kontroli koncentracji

Oczekiwane kompetencje studenta:

Umiejętność praktycznego zastosowania instrumentów i środków prawa antymonopolowego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

test egzaminacyjny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Będkowski-Kozioł M., Chojnacki K., Floriańczyk M., Prawo gospodarcze publiczne. Kazusy, (pod red. Strzyczkowski K.), Warszawa 2008 r.

Strzyczkowski K., Prawo ochrony konkurencji i konsumentów [w:] Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Warszawa 2011 r.

Będkowski-Kozioł M., Gołąb Ł., Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T., Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007 r.

Będkowski-Kozioł M., Wpływ amerykańskiej doktryny ?essential facilities? na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2000, nr 12

Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r. ? kolejny krok w kierunku doskonalenia podstaw publicznoprawnej ochrony konkurencji w Polsce, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2007, Nr 4

Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r.: krytyczna analiza niektórych rozwiązań, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2007, Nr 5

Jurkowska A., Prywatnoprawne wdrażanie wspólnotowego prawa konkurencji, Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004

Jurkowska A., Perspektywy prywatnego wdrażania prawa ochrony konkurencji w Polsce na tle doświadczeń Wspólnoty Europejskiej, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2008, Nr 1

Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2008

Kohutek K., Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji), ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2006, Nr 4

Krasnodębska-Tomkiel M., Wspólnotowe prawo konkurencji, UOKIK, Warszawa 2006

Marecki P., Kontrola koncentracji przedsiębiorców ? kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej po 1 maja 2004 r, UOKiK, Warszawa 2005

Molski R., Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Bydgoszcz-Szczecin 2007

Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), pod red. C. Banasińskiego), Warszawa 2005

Olszewski J., Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Pęczalska B., Kontrola koncentracji w Unii Europejskiej [w:] Reforma wspólnotowego prawa konkurencji pod red. E.Piontka, Wydawnictwo Zamykacze 2005

Rosiak P., Postępowanie w sprawach antymonopolowych [w:] Konkurencja pod red. Z.Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis , Warszawa 2004

Strzyczkowski K., Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie wspólnotowym, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2006, Nr 4

Szydło M., Podział kompetencji pomiędzy Komisją Europejską a Krajowymi Organami Ochrony Konkurencji w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8/2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma wiedzę na temat pojęć z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce

Potrafi wymienić cele i funkcje prawa ochrony konkurencji oraz rozumie rolę państwa w gospodarce

Zna instrumenty ochrony konkurencji i potrafi je zastosować do określonych stanów faktycznych

Zna organy ochrony konkurencji i potrafi wyjaśnić ich kompetencje oraz relacje do innych organów władzy publicznej

Ma świadomość znaczenia reguł ochrony konkurencji dla prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia przedsiębiorców i innych uczestników rynku

Forma aktywności i średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności:

- Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 32+16+32=80

- Praca własna studenta: 10

Suma godzin: 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)