Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PROsem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07


AD2_U01

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U04

AD2_U05

AD2_U06

AD2_U07

AD2_U08

AD2_U09

AD2_U10


AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03

AD2_K04

AD2_K06

Wymagania wstępne:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i formułowania ocen i argumentów w formie pisemnej, a także zdolność do analizy i syntezy tekstów naukowych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych. W szczególności student pozna źródła pozyskiwania wiedzy naukowej, w tym bazy naukowe, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii. Sposób konstruowania tekstów prawnych.

Literatura:

Będzie podawana podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1: ma wiedzę o instytucjach z zakresu administracji na poziomie krajowym i międzynarodowym (realizuje efekty kierunkowe AD2_W01, AD2_W03, AD2_W04)

EK2: ma wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych w dziedzinie nauk społecznych (realizuje efekty kierunkowe AD2_W05)

EK3: zna normy organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi

prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie i ich wpływ na państwo, gospodarkę i społeczeństwo (realizuje efekty kierunkowe AD2_W06 i AD2_W07)

Umiejętności

EK4: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i administracji do interpretacji zjawisk i procesów społecznych (realizuje kierunkowe efekty AD2_U01, AD2_U02, AD2_U03, AD2_U06, AD2_K06)

EK5: potrafi posługiwać się metodami i narzędziami właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania analiz z zakresu prawa i administracji i w tym celu poszerzać swoją wiedzę (realizuje efekty kierunkowe ADZ_U04, AD2_K01)

EK6: potrafi zastosować przepisy prawne do opisu konkretnego problemu z zakresu prawa lub administracji (realizuje efekty AD2_U05, AD2_U07)

EK7: potrafi pozyskać dane do rozwiązania analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji w formie ustnej, w tym w języku obcym (realizuje efekty kierunkowe AD2_U09, AD2_U10)

EK8: potrafi pozyskać dane do rozwiązania analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji w formie pisemnej, w tym w języku obcym (realizuje efekty kierunkowe AD2_U08, AD2_U10).

Kompetencje społeczne

EK9: potrafi pracować w grupie przy realizacji projektów związanych z rozwiązywaniem dylematów z zakresu prawa lub administracji (realizuje efekty kierunkowe AD2_K02, AD2_K03, AD2_K04)

Metody i kryteria oceniania:

W stosunku do efektów z zakresu wiedzy (EK1-EK3)

na ocenę bdb

student realizuje założone efekty w stopniu bardzo dobrym, w sposób samodzielny, bez większych uchybień. Ma wiedzę pogłębioną we wskazanym w EK zakresie. Wiedzę czerpie z aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa, a także ze źródeł zagranicznych;

na ocenę db+

student realizuje założone efekty w stopniu dobrym, w sposób samodzielny, bez większych uchybień. Ma wiedzę pogłębioną we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać drobne błędy i uchybienia. Wiedzę czerpie z aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa.

na ocenę db

student realizuje założone efekty w stopniu dobrym, w sposób samodzielny, ze nieznacznym wsparciem prowadzącego, ale, bez większych uchybień. Ma wiedzę pogłębioną we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia nieodnoszące się do istoty danych zagadnień. Wiedzę czerpie z aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa.

na ocenę dst +

student realizuje założone efekty w stopniu dostatecznym, ale wyróżniającym, w sposób samodzielny, ze wsparciem prowadzącego, ale, bez większych uchybień. Ma wiedzę dobrą we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia nieodnoszące się do podstawowych zagadnień. Wiedzę czerpie z aktów normatywnych, literatury, a częściowo także z orzecznictwa.

na ocenę dst

student realizuje założone efekty w stopniu dostatecznym ze wsparciem prowadzącego,. Ma podstawową wiedzę we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia . Wiedzę czerpie z aktów normatywnych, literatury.

na ocenę ndst

student nie realizuje założonych efektów. Nie ma wiedzy we wskazanym w EK zakresie.

W stosunku do efektów z zakresu umiejętności (EK4-EK8)

na ocenę bdb

student realizuje założone efekty w stopniu bardzo dobrym, w sposób samodzielny, bez większych uchybień. Ma biegłe umiejętności we wskazanym w EK zakresie. Potrafi korzystać z aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa, a także źródeł zagranicznych

na ocenę db+

student realizuje założone efekty w stopniu dobrym, w sposób samodzielny, bez większych uchybień. Ma pogłębione umiejętności we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać drobne błędy i uchybienia. Potrafi korzystać z aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa.

na ocenę db

student realizuje założone efekty w stopniu dobrym, w sposób samodzielny, ze nieznacznym wsparciem prowadzącego, ale, bez większych uchybień. Ma pogłębione umiejętności we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia nieodnoszące się do istoty danych zagadnień. Potrafi korzystać z aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa.

na ocenę dst +

student realizuje założone efekty w stopniu dostatecznym, ale wyróżniającym, w sposób samodzielny, ze wsparciem prowadzącego, ale, bez większych uchybień. Ma umiejętności dobre we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia nieodnoszące się do podstawowych zagadnień. Potrafi korzystać e z aktów normatywnych, literatury, a częściowo także z orzecznictwa.

na ocenę dst

student realizuje założone efekty w stopniu dostatecznym ze wsparciem prowadzącego. Ma podstawowe umiejętności we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia. Potrafi korzystać z aktów normatywnych, literatury.

na ocenę ndst

student nie realizuje założonych efektów. Nie ma umiejętności we wskazanym w EK zakresie.

W stosunku do efektów z zakresu kompetencji społecznych (EK9)

na ocenę bdb

student realizuje założone efekty w stopniu bardzo dobrym, w sposób samodzielny, bez większych uchybień. Ma pogłębione kompetencje we wskazanym w EK zakresie.

na ocenę db+

student realizuje założone efekty w stopniu dobrym, w sposób samodzielny, bez większych uchybień. Ma pogłębione kompetencje we wskazanym w EK zakresie.

na ocenę db

student realizuje założone efekty w stopniu dobrym, w sposób samodzielny, ze nieznacznym wsparciem prowadzącego, ale, bez większych uchybień. Ma pogłębione kompetencje we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia nieodnoszące się do istoty danych zagadnień.

na ocenę dst +

student realizuje założone efekty w stopniu dostatecznym, ale wyróżniającym, w sposób samodzielny, ze wsparciem prowadzącego, ale, bez większych uchybień. Ma dobre kompetencje we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia nieodnoszące się do podstawowych zagadnień.

na ocenę dst

student realizuje założone efekty w stopniu dostatecznym ze wsparciem prowadzącego,. Ma podstawowe kompetencje we wskazanym w EK zakresie. Może jednak popełniać błędy i uchybienia .

na ocenę ndst

student nie realizuje założonych efektów. Nie ma kompetencji we wskazanym w EK zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Federczyk
Prowadzący grup: Wojciech Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 pkt ECTS x 25 h = 100 h


60 h - przygotowanie pracy zaliczeniowej

25 h - lektura literatury do zajęć

15 h - udział w zajęciach

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych. W szczególności student pozna źródła pozyskiwania wiedzy naukowej, w tym bazy naukowe, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii. Sposób konstruowania tekstów prawnych.

Literatura:

Będzie podawana podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 pkt ECTS x 25 h = 100 h


60 h - przygotowanie pracy zaliczeniowej

25 h - lektura literatury do zajęć

15 h - udział w zajęciach

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych. W szczególności student pozna źródła pozyskiwania wiedzy naukowej, w tym bazy naukowe, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii. Sposób konstruowania tekstów prawnych.

Literatura:

Będzie podawana podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)