Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PSA-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne:

AD2_K01;

AD2_K02;

AD2_K03;

AD2_K04;

Umiejętności:

AD2_U05;

AD2_U07;

AD2_U08;

AD2_U09

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

rozumienie przez studenta procedur sadowoadministracyjnych, nabycie praktycznych umiejętnosci związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, w szczególnosci dotyczących składania środków prawnych

Literatura:

Literatura podstawowa: (M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010; H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015).

Literatura uzupełniająca: (1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2015; 3. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2015).

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje społeczne:

EK1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania sądowoadministracyjnego, chętnie podejmuje się działań zmierzających w tym celu.

EK2: pracuje samodzielnie oraz współdziała w grupie rozwiązując zadania związane ze stosowaniem przepisów postępowania sądowoadministracyjnego.

EK3: jest zorientowany na identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, łącząc zdobytą wiedzę z zasadami etycznymi.

Umiejętności:

EK4: klasyfikuje, analizuje i interpretuje regulacje prawne w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego.

EK5: rozwiązuje konkretne problemy z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

EK6: potrafi skorzystać z odpowiednich do zadanych okoliczności środków prawnych przysługujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym

EK7: w syntetyczny i komunikatywny sposób potrafi prezentować wiedzę z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego

Opis ECTS:

Udział studenta w ćwiczeniach: 16h

Lektura literatury, przygotowanie do zajęć: 24h

Realizacja zadań domowych: 35h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Konrad Łuczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Konrad Łuczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Konrad Łuczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Konrad Łuczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)