Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo szkolnictwa wyższego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo szkolnictwa wyższego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł prawo administracyjne IV
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Pełny opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa

2. Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]

4. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński.

5. Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Marcin Chałupka.

Literatura dodatkowa:

1. System prawa administracyjnego. Tom 1-14, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD2_W02: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa szkolnictwa wyższego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

AD2_W03: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące - w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

AD2_W05: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa szkolnictwa wyższego

AD2_W06: student zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

AD2_W07: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktury instytucji społecznych oraz ich elementów w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

OPIS ECTS (2 pkt)

Udział w zajęciach : 15h

Samodzielne czytanie źródeł - literatury, orzecznictwa: 20h

Konsultacje: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Pełny opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa

2. Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]

4. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński.

5. Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Marcin Chałupka.

Literatura dodatkowa:

1. System prawa administracyjnego. Tom 1-14, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Pełny opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa

2. Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]

4. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński.

5. Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Marcin Chałupka.

Literatura dodatkowa:

1. System prawa administracyjnego. Tom 1-14, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS (2 pkt)

Udział w zajęciach : 15h

Samodzielne czytanie źródeł - literatury, orzecznictwa: 20h

Konsultacje: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Skrócony opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Pełny opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa

2. Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]

4. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński.

5. Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Marcin Chałupka.

Literatura dodatkowa:

1. System prawa administracyjnego. Tom 1-14, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS (2 pkt)

Udział w zajęciach : 15h

Samodzielne czytanie źródeł - literatury, orzecznictwa: 20h

Konsultacje: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Pełny opis:

Prawo szkolnictwa wyższego to ważna cześć prawa materialnego publicznego, przede wszystkim prawa administracyjnego, choć istotną rolę odgrywa oczywiście prawo konstytucyjne, a częściowo także elementy prawa cywilnego. Przedstawienie prawa szkolnictwa wyższego wymaga omówienia wartości chronionych przez to prawo i ich uzasadnienie, ewolucji regulacji prawnej i jej obecnego stanu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa

2. Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]

4. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński.

5. Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Marcin Chałupka.

Literatura dodatkowa:

1. System prawa administracyjnego. Tom 1-14, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)