Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PSiSUS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a_bFZuxY9yTO0KuNbMKHNRzmHb8DoKFKL5LXEyRki01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fbee879-b81c-4c80-bf18-6f14abd27ab9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W08

K_W10

K_W11

K_W12

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U04

K_U05

K_U06

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U17

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K08

K_K10

K_K11

K_K13

K_K15


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: zaprezentowanie podstawowych założeń z zakresu polityki społecznej i prawa ubezpieczeń społecznych

Wymagania wstępne:brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe aspekty polityki społecznej

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym i unijnym

3. Pomoc społeczna

4. Zaopatrzenie społeczne

5. Ubezpieczenia społeczne – zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

6. Ubezpieczenia społeczne – świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych

7. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego

8. Instytucje rynku pracy i formy prawne zwalczania bezrobocia

9. Świadczenia rodzinne

10. Ubezpieczenie zdrowotne – podmioty uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych

11. Ubezpieczenie zdrowotne- zakres świadczeń zdrowotnych

12. Postępowanie w sprawie świadczeń zdrowotnych

Metody oceny:egzamin pismeny, testowy, jednokrotnego wyboru,

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016 r.

I Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2023 r.

Literatura uzupełniająca

K. Antonów, R. Babińska-Górecka, M. Bartnicki, S. Gajewski, B. Suchacki, M. Zieleniecki, Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, LEX/el. 2019

K. Antonów, R. Babińska-Górecka, P. Dobrowolski, D. Dzienisiuk, S. Gajewski, A. Gębicka, A. Górnicz-Mulcahy, M. Krajewski, T. Lasocki, R. Pacud, K. Roszewska, B. Suchacki, J. Szyjewska-Bagińska, K. Ślebzak, J. Unterschütz, S. Wichrowski, D. Wojtasiak, M. Zieleniecki, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2024

T. Bińczycka-Majewska, Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa 2002 r.

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń , Warszawa 2004 r.

D. Dzienisiuk , Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004 r.

D. Dzienisiuk., Espektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8.

G. Firlit-Fesnak (red.), Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, Warszawa 2008 r.

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011.

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012.

S. Golinowska, Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych (w:) Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Wrocław 2003r.

J. Jaworski, Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Warszawa 2009r.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007 r.

J. Hrynkiewicz (w:) Decentralizacja funkcji społecznych państwa, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2001r.

L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986r.

L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

K. Kmiecik-Baran, Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk 2009 r.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002 r.

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010.

W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2013

A. Miruć, J. Radwanowicz, Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (w:) Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003

E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności) jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (w:) Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, red. C. Mik, Toruń 2000 r.

A. Rączaszek, W. Koczur (red.) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, Katowice 2009 r.

G. Szpor, C. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001r.

I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2023 r.

M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa 2000 r.

K. Stopka [w:] Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2022, Literatura.

H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992

K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005 r.

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2009 r.

J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007.

J.Wratny, Prawo pracy a bezrobocie, PiZS nr 8/ 2005 r.

M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Definiuje i klasyfikuje zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

ECTS 1 pkt. - wykład, 2 pkt. - ćw.

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 16 h wykład + 8 h ćw.)

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 1

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu 50

SUMA GODZIN 75 h:/25 = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru - 25 pytań (15 pytań z wykładu i 10 pytań z ćwiczeń).

na ocenę ndst

Student nie definiuje i nie klasyfikuje zasad, podstawowych pojęć i instytucji systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student nie potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student nie jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na dst

Student definiuje i klasyfikuje niektóre zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student nie zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest poprawnie przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na db

Student definiuje i klasyfikuje większość zasad, podstawowych pojęć i instytucji systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student prawie zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest dobrze przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na bdb

Student definiuje i klasyfikuje wszystkie zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Sylwia Karbowska, Katarzyna Roszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a_bFZuxY9yTO0KuNbMKHNRzmHb8DoKFKL5LXEyRki01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fbee879-b81c-4c80-bf18-6f14abd27ab9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)