Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social policy and social insurance schemes

General data

Course ID: WP-ADZ-2-PSiSUS1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Social policy and social insurance schemes
Name in Polish: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a_bFZuxY9yTO0KuNbMKHNRzmHb8DoKFKL5LXEyRki01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fbee879-b81c-4c80-bf18-6f14abd27ab9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes


K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W08

K_W10

K_W11

K_W12

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U04

K_U05

K_U06

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U17

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K08

K_K10

K_K11

K_K13

K_K15


Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: zaprezentowanie podstawowych założeń z zakresu polityki społecznej i prawa ubezpieczeń społecznych

Wymagania wstępne:brak

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe aspekty polityki społecznej

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym i unijnym

3. Pomoc społeczna

4. Zaopatrzenie społeczne

5. Ubezpieczenia społeczne – zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

6. Ubezpieczenia społeczne – świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych

7. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego

8. Instytucje rynku pracy i formy prawne zwalczania bezrobocia

9. Świadczenia rodzinne

10. Ubezpieczenie zdrowotne – podmioty uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych

11. Ubezpieczenie zdrowotne- zakres świadczeń zdrowotnych

12. Postępowanie w sprawie świadczeń zdrowotnych

Metody oceny:egzamin pismeny, testowy, jednokrotnego wyboru,

Bibliography: (in Polish)

Wykaz literatury podstawowej

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016 r.

I Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2023 r.

Literatura uzupełniająca

K. Antonów, R. Babińska-Górecka, M. Bartnicki, S. Gajewski, B. Suchacki, M. Zieleniecki, Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, LEX/el. 2019

K. Antonów, R. Babińska-Górecka, P. Dobrowolski, D. Dzienisiuk, S. Gajewski, A. Gębicka, A. Górnicz-Mulcahy, M. Krajewski, T. Lasocki, R. Pacud, K. Roszewska, B. Suchacki, J. Szyjewska-Bagińska, K. Ślebzak, J. Unterschütz, S. Wichrowski, D. Wojtasiak, M. Zieleniecki, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2024

T. Bińczycka-Majewska, Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa 2002 r.

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń , Warszawa 2004 r.

D. Dzienisiuk , Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004 r.

D. Dzienisiuk., Espektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8.

G. Firlit-Fesnak (red.), Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, Warszawa 2008 r.

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011.

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012.

S. Golinowska, Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych (w:) Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Wrocław 2003r.

J. Jaworski, Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Warszawa 2009r.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007 r.

J. Hrynkiewicz (w:) Decentralizacja funkcji społecznych państwa, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2001r.

L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986r.

L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

K. Kmiecik-Baran, Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk 2009 r.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002 r.

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010.

W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2013

A. Miruć, J. Radwanowicz, Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (w:) Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003

E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności) jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (w:) Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, red. C. Mik, Toruń 2000 r.

A. Rączaszek, W. Koczur (red.) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, Katowice 2009 r.

G. Szpor, C. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001r.

I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2023 r.

M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa 2000 r.

K. Stopka [w:] Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2022, Literatura.

H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992

K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005 r.

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2009 r.

J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007.

J.Wratny, Prawo pracy a bezrobocie, PiZS nr 8/ 2005 r.

M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Defines and classifies the principles, basic concepts and institutions of the system of social security rights in Poland against international solutions

Able to critically analyze and explain the social security law and apply them in practice, based on the case law of the courts, the Tribunal, and the doctrine

Is prepared to take independent work related to the application of rules on social security, ethical and professional standards in the course

Hours of classes (according to the plan of study) with a teacher 32 (16 h + 16 h)

Consultation with the teacher 16

Self-study student - preparing for classes and exam 90

TOTAL HOURS 138

The total number of ECTS POINTS 5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru - 25 pytań (15 pytań z wykładu i 10 pytań z ćwiczeń).

na ocenę ndst

Student nie definiuje i nie klasyfikuje zasad, podstawowych pojęć i instytucji systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student nie potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student nie jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na dst

Student definiuje i klasyfikuje niektóre zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student nie zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest poprawnie przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na db

Student definiuje i klasyfikuje większość zasad, podstawowych pojęć i instytucji systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student prawie zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest dobrze przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na bdb

Student definiuje i klasyfikuje wszystkie zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Katarzyna Roszewska
Group instructors: Katarzyna Roszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Katarzyna Roszewska
Group instructors: Katarzyna Roszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Katarzyna Roszewska
Group instructors: Sylwia Karbowska, Katarzyna Roszewska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a_bFZuxY9yTO0KuNbMKHNRzmHb8DoKFKL5LXEyRki01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fbee879-b81c-4c80-bf18-6f14abd27ab9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Full description: (in Polish)

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Bibliography: (in Polish)

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Katarzyna Roszewska
Group instructors: Katarzyna Roszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Full description: (in Polish)

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Bibliography: (in Polish)

Zob. Podstawowe informacje przedmiocie.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)