Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

AD2_W08

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów niezbędnego minimum wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego, rzetelnego przyswojenia sobie wiadomości z zakresu tej gałęzi prawa. Problematyka przedmiotu została opracowana w takim zakresie, jaki w najwyższym stopniu ułatwia przyswojenie materiału.

Omawianie poszczególnych tematów prawa wyznaniowego odbywa się każdorazowo poprzez odwołanie się i omawianie konkretnych rozwiązań praktycznych, co ma na celu pokazanie i uzmysłowienie studentom, że przepisy prawa wyznaniowego stanowią integralną część ustawodawstwa państwowego.

Pełny opis:

1.wprowadzenie do przedmiotu: źródła prawa wyznaniowego (Konstytucja, umowy międzynarodowe: konkordat, ustawy, rozporządzenia); zasady relacji instytucjonalnych (równouprawnienie, bezstronność, autonomia i niezależność, współdziałanie) 2 godziny

2.szkolnictwo wyznaniowe (nauczanie religii w szkołach publicznych, szkolnictwo wyznaniowe, szkoły wyższe) 2 godziny

3.małżeństwo i rodzina (małżeństwo kanoniczne ze skutkami cywilnymi: pojęcie i procedura, sądownictwo kościelne w sprawach małżeńskich) 2 godziny

4.prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej 2 godziny

Literatura:

Literatura podstawowa (1. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008; 2. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2012)

Literatura uzupełniająca (1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.))

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego.

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

EK3: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół.

EK4: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu.

EK5: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych.

EK6: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii:

EK7: opisuje strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16 h

Samodzielna analiza aktów prawnych: 24 h

Przygotowanie do egzaminu: 35 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska, Krzysztof Warchałowski
Prowadzący grup: Marta Osuchowska, Krzysztof Warchałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)