Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Industrial Property Law

General data

Course ID: WP-ADZ-2-PWP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Industrial Property Law
Name in Polish: Prawo własności przemysłowej
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

AD2_W09, AD2_W10

Short description: (in Polish)

Poziom zaawansowany

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej

Full description: (in Polish)

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie własności intelektualnej

2. Źródła prawa własności intelektualnej

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie własności intelektualnej.

4. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, a także relacja do prawa konkurencji

5. Podmiot i przedmiot praw autorskich

6. Prawa majątkowe i osobiste

7. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

8. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

9. Ochrona baz danych

10. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

11. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

12. Pojęcie wynalazku i patentu, podmioty uprawnione do zgłoszenia

wynalazku do ochrony; patent europejski

13. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Bibliography: (in Polish)

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin aktualne wydanie

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa, aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIVa Prawo własności przemysłowej (prof. dr hab. R. Skubisz red.) Warszawa, aktualne wydanie

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1 student opisuje i wyjaśnia stosunki społeczne w odniesieniu do prawa własności przemysłowej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych w stopniu rozszerzonym

EK2 student tłumaczy i objaśnia podstawowe instytucje z własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK3 student tłumaczy i objaśnia zasady ochrony własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK4 student tłumaczy i objaśnia pojęcia i zasady prawne z zakresu pozyskiwania zasobów własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

EK5 student tłumaczy i objaśnia pojęcia i zasady prawne z zakresu korzystania i rozporządzania zasobami własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

metody oceniania:

egzamin pisemny- test

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

EK1 student nie potrafi opisać i wyjaśnić stosunków społecznych w odniesieniu do prawa własności przemysłowej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych w stopniu rozszerzonym

EK2 student nie zna podstawowych instytucji z zakresu własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK3 student nie zna zasad ochrony własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK4 student nie zna pojęć i zasad prawnych z zakresu pozyskiwania zasobów własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

EK5 student nie zna pojęć i zasad prawnych z zakresu korzystania i rozporządzania zasobami własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

na ocenę 3:

EK1 student ma zadowalającą wiedzę na temat stosunków społecznych w odniesieniu do prawa własności przemysłowej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych w stopniu rozszerzonym

EK2 student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji z zakresu własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK3 student ma zadowalającą wiedzę na temat zasad ochrony własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK4 student ma zadowalającą wiedzę na temat pojęć i zasad prawnych z zakresu pozyskiwania zasobów własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

EK5 student ma zadowalającą wiedzę na temat pojęć i zasad prawnych z zakresu korzystania i rozporządzania zasobami własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

na ocenę 4:

EK1 student posiada dobrą wiedzę na temat stosunków społecznych w odniesieniu do prawa własności przemysłowej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych w stopniu rozszerzonym

EK2 student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji z zakresu własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK3 student posiada dobrą wiedzę na temat zasad ochrony własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK4 student posiada dobrą wiedzę na temat pojęć i zasad prawnych z zakresu pozyskiwania zasobów własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

EK5 student posiada dobrą wiedzę na temat pojęć i zasad prawnych z zakresu korzystania i rozporządzania zasobami własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

na ocenę 5:

EK1 student potrafi bardzo dobrze wyjaśnić stosunki społeczne w odniesieniu do prawa własności przemysłowej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych w stopniu rozszerzonym

EK2 student potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć i objaśnić podstawowe instytucje z zakresu własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK3 student potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć i objaśnić zasady ochrony własności przemysłowej w stopniu właściwym dla kierunku

EK4 student potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć i objaśnić pojęcia i zasady prawne z zakresu pozyskiwania zasobów własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

EK5 student potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć i objaśnić pojęcia i zasady prawne z zakresu korzystania i rozporządzania zasobami własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku

ECTS- 2 pkt

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 8 hours more information
Coordinators: Zbigniew Więckowski
Group instructors: Zbigniew Więckowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej

Full description: (in Polish)

1. Zagadnienia wprowadzające – pojęcie własności intelektualnej, pojęcie własności przemysłowej, różnice pomiędzy pojęciem własność przemysłowa a własność intelektualna; jakim celom powinna służyć ochrona dóbr niematerialnych; jakie motywacje stoją przed ochroną tego typu dóbr; źródła prawa (krajowe i zagraniczne); Akademia WIPO, Akademia EUIPO, Akademia EPO, strony internetowe UPRP, MKiDN

Literatura:

a) K. Siewicz, Monopole intelektualne. Źródła praw na dobrach materialnych (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 14- 21

b) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, wyd. 2, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 3-16

c) WIPO Academy, https://welc.wipo.int/

d) EUIPO Academy, https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/

e) EPO Academy, https://www.epo.org/learning/materials/kit/download.html

f) Publikacje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-bezplatne

g) K. Grzybczyk, Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

h) K. Grzybczyk, Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

2. Prawo autorskie - czego dotyczy prawo autorskie, pojęcie utworu, rodzaje utworów, prawa pokrewne, komu przysługują prawa autorskie, pojęcie autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych, okres ochrony utworu, pojęcie domeny publicznej, dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny

Literatura:

a) M. Wilkowski, J. Lipszyc, P. Czerniawski, Utwór. Twórca. Prawa pokrewne. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 24-39

b) K. Siewicz, M. Wilkowski, J. Lipszyc, Okres ochrony utworu. Domena Publiczna. Dozwolony użytek prywatny. Dozwolony użytek publiczny. Prawo cytatu. Plagiat. Odpowiedzialność

za naruszenie prawa (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 42-58

c) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 64-189

d) Portal Legalna kultura, https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

e) Strona MKiDN: http://www.prawoautorskie.gov.pl/

f) M. Wołek, Prawo do bycia artystą - sztuka i prawo autorskie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2016 (artykuł dostępny na Moodle)

g) G. Tylec, Prawo autorskie w działalności religijnej, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 19, 2016 (artykuł dostępny na Moodle)

h) G. Sacha, Sztuczna inteligencja a prawo autorskie, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, kwiecień-maj-czerwiec, nr 47, 2/2019, s. 63 - 78 (artykuł dostępny na Moodle)

i) R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

3. Prawo autorskie - prawo cytatu, plagiat, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, umowy o przekazaniu prawa, umowy licencyjne, licencje Creative Commons, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Literatura:

a) K. Siewicz, M. Wilkowski, J. Lipszyc, Okres ochrony utworu. Domena Publiczna. Dozwolony użytek prywatny. Dozwolony użytek publiczny. Prawo cytatu. Plagiat. Odpowiedzialność

za naruszenie prawa (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 59-69

b) M. Wilkowski, R. Czajka, P. Czerniakowski, Umowy o przekazaniu praw autorskich. Umowy licencyjne. Creative Commons. Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ) (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 72-97

c) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 335-345

d) J. Koćwin, Własność intelektualna a piractwo medialne, (w:) Własność w prawie i gospodarce, red. U. Kalina-Prasznic, Wrocław 2017, s. 193-221 (artykuł dostępny na Moodle)

4. Prawo znaków towarowych, oznaczenia geograficzne – źródła prawa, pojęcie znaku towarowego, cechy znaku towarowego, pojęcie unijnego znaku towarowego, funkcje znaków towarowych, rodzaje znaków towarowych, EUIPO, treść prawa ochronnego na znak towarowy, rodzaj oznaczeń geograficznych, ochrona oznaczeń geograficznych w Polsce, ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej

Literatura:

a) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 444-514, s. 520-557

b) M. Świerczyński, Własność przemysłowa. Ograniczenia dotyczące p.w.p. Rejestracja p.w.p. Międzynarodowa ochrona. Umowa o przeniesienie praw. Umowa licencyjna. Naruszenie praw (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 100-117

c) M. Konopka, Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2016 (artykuł dostępny na Moodle)

d) M. Konopka, Ukryte funkcje znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2017 (artykuł dostępny na Moodle)

5. Prawo patentowe – pojęcie wynalazku, kategorie wynalazków, przesłanki zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność), podmioty praw do wynalazku, treść patentu, patent europejski, patent europejski o jednolitym skutku

Literatura:

a) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 561-623

b) M. Niklewicz-Pijaczyńska, Własność przemysłowa w prawie i ekonomii oraz praktyce gospodarczej (w:) Własność w prawie i gospodarce, red. U. Kalina-Prasznic, Wrocław 2017, s. 85-99 (artykuł dostępny na Moodle)

c) M. Wojtczak, Wpływ sztucznej inteligencji na postępowanie w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek, Zeszyty Prawnicze, t. 20 nr 2, 2020, (artykuł dostępny na Moodle)

d) E. Krupska, Czy opatentujesz sposób diagnostyki oparty na sztucznej inteligencji? Kwartalnik Urzędu Patentowego, s. 44-47, (artykuł dostępny na Moodle)

6. Prawo wzorów przemysłowych, wzory użytkowe – pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (zakres i ograniczenia), europejskie prawo wzorów przemysłowych, pojęcie wzoru użytkowego, wzór użytkowy jako przedmiot ochrony, wzór użytkowy a wynalazek

Literatura:

a) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 628-664, s. 668-684

b) M. Konopka, M. Kozerska, Znak towarowy, czy wzór przemysłowy - dylemat współczesnych strategii przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2017 (artykuł dostępny na Moodle)

c) P. Brylski, Silna pozycja Polski w obszarze wzorów przemysłowych, Kwartalnik Urzędu Patentowego, s. 24-26 (artykuł dostępny na Moodle)

7. Ochrona patentowa leków – ogólne informacje o specyfice przemysłu farmaceutycznego (innowacyjny, generyczny), historyczny rozwój ochrony patentowej produktów leczniczych, TRIPS, przedmiot i czas trwania ochrony, dodatkowe świadectwo ochronne (SPC), wyjątek Roche-Bolar, wyłączność danych, pojęcie „klifu patentowego”

Literatura:

a) Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

b) E. Traple, Zagadnienia ochrony własności intelektualnej pozostające w związku z prawem farmaceutycznym (w:) Prawo farmaceutyczne, M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 583 – 669

c) Ż. Pacud, Ochrona patentowa zastosowań medycznych (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, C.H. Beck, Warszaw 2013, s. 1-36

d) K. Klafkowska – Waśniowska, R. Sikorski, Przedmiotowe granice ochrony przyznanej dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC) (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, C.H. Beck, Warszaw 2013, s. 37-76

e) M. Kondrat, Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, C.H. Beck, Warszaw 2013, s. 147-162

f) A. Nowicka, Wyłączność danych i wyłączność rynkowa (w:) System Prawa Medycznego, Prawo farmaceutyczne, t. 4, red. J. Haberko, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 567-616

g) M. Świerczyński, Definicje leków biologicznych oraz kluczowe problemy prawne (w:) Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, red. M. Świerczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 21-59

h) J. Uchańska, Supplementary Protection Certificate Manufacturing Waiver – analiza Rozporządzenia 2019/933 zmieniającego rozporządzenie 469/2009 regulujące zasady dotyczące dodatkowego prawa ochronnego (w:) Model prawny leków biopodobnych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 145-171

8. Egzamin

Bibliography: (in Polish)

1. Wykaz literatury podstawowej:

"Prawo własnosci przemysłowej" (U. Promińska red.) A. Nowicka,

M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, M. Żakowska-Henzler Wyd. Difiin,

aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

M. du Vall i inni "Prawo patentowe", Wolters Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 8 hours more information
Coordinators: Zbigniew Więckowski
Group instructors: Zbigniew Więckowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 8 hours more information
Coordinators: Zbigniew Więckowski
Group instructors: Zbigniew Więckowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (future)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 8 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)