Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-CHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza


ADZ2_W01

ADZ2_W03

ADZ2_W04

ADZ2_W05

ADZ2_W06

ADZ2_W07


Umiejętności

ADZ2_U01

ADZ2_U02

ADZ2_U03

ADZ2_U04

ADZ2_U05

ADZ2_U06

ADZ2_U07

ADZ2_U08

ADZ2_U09

ADZ2_U10


Kompetencje społeczne


ADZ2_K01

ADZ2_K02

ADZ2_K03

ADZ2_K04

ADZ2_K06

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie jest przedmiotem, podczas którego studenci mają pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego. Celem przedmiotu jest przede wszystkim zapoznanie studentów z metodologią prowadzenia pracy naukowej, w tym przeprowadzenia kwerend literatury oraz pisania prac o charakterze naukowym na tematy konstytucyjne.

Literatura:

Zakres literatury jest uzależniony od zainteresowań i tematów prac magisterskich uczestników seminarium.

Podstawowa literatura dot. metodologii pisania prac magisterskich:

1. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

2. R. Zenderowski, Technika pisania pracy magisterskich, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: omawia instytucje prawa konstytucyjnego polskiego i obcego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni

EK2: dokonuje wykładni przepisów prawa konstytucyjnego w oparciu o teksty prawne, orzecznictwo i poglądy doktryny

EK3: potrafi formułować tezy badawcze dotyczące zagadnień konstytucyjnych i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez zarówno na piśmie jak i ustnie

EK4: Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy rozwiązywać problemy konstytucyjne

EK5: Interesuje się bieżącymi zagadnieniami prawa ustrojowego i potrafi krytycznie oceniać zmiany ustrojowe w Polsce i na świecie

EK6: Potrafi prowadzić pracę badawczą i napisać pracę dyplomową na podstawie zebranych źródeł i materiałów bibliograficznych

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 40 h (2*20 h)

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu) - 80 h

Przygotowanie do zajęć 60 h

Przygotowanie pracy magisterskiej 120 h

SUMA GODZIN 300

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 12

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą następujących metod dydaktycznych: dyskusja, prezentacja, kazus, praca w grupach, symulacje, przegląd literatury

Sposobami weryfikacji EK1-EK6 są aktywność, dyskusje, odpowiedź ustna, prezentacja oraz praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chybalski
Prowadzący grup: Piotr Chybalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chybalski
Prowadzący grup: Piotr Chybalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)