Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-CZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminarium magisterskie
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28359
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_K01; AD2_K02; AD2_K03; AD2_K04; AD2_K06;

AD2_U01; AD2_U02;AD2_U03; AD2_U04; AD2_U05; AD2_U06; AD2_U07; AD2_U08; AD2_U09;

AD2_W01; AD2_W03; AD2_W04; AD2_W05; AD2_W06; AD2_W07;

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest pomoc studentom w napisaniu pracy magisterskiej, zarówno od strony metodologicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych.

Utrwalana i rozwijana jest wiedza studentów na temat źródeł prawa administracyjnego i form prawnych działania administracji publicznej, a także instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w części ogólnej. Prowadzona jest analiza orzeczeń sądowych i rozwijana umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Pełny opis:

Pojęcie i podział prawa administracyjnego

Pojęcie prawa administracyjnego. Ewolucja prawa administracyjnego w systemie kontynentalnym i anglosaskim. Kontekst społeczno ? historyczny definicji prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w demokratycznym państwie prawnym. Problem kodyfikacji prawa administracyjnego.

Zasady prawa administracyjnego

Zasady prawa administracyjnego na tle ogólnych zasad prawa konstytucyjnego. Rodzaje zasad. Zasady postępowania administracyjnego. Zasady prawa administracyjnego na tle prawa europejskiego.

Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna

Pojęcie stosunku administracyjno-prawnego. Elementy stosunku administracyjno-prawnego (podmiot, przedmiot, treść). Debata nad jednością praw i obowiązków w prawie administracyjnym. Próby odmiennego ujęcia relacji administracyjno-prawnych. Konstrukcja sytuacji administracyjno-prawnej. Pojęcie kompetencji i właściwości.

Źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego na tle źródeł prawa europejskiego. Dychotomia: prawo wewnętrzne ? prawo zewnętrzne i jej konsekwencje dla działania administracji publicznej. Rodzaje źródeł prawa administracyjnego (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia i inne akty prawa wewnętrznego). Soft law w prawie administracyjnym. Promulgacja.

Prawne formy działania administracji publicznej

Pojęcie klasyfikacji prawnych form działania administracji publicznej. Kryterium władztwa i skutku prawnego. Zewnętrzne formy działania administracji publicznej (akt normatywny, akt administracyjny, przyrzeczenie administracyjne, umowa, porozumienie administracyjne,działania materialne). Wewnętrzne formy działania administracji. Bezczynność i milczenie władzy.

Powiązania w sferze zewnętrznej i wewnętrznej.

Powiązania w sferze zewnętrznej (kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja). Kooperacja w prawie europejskim i krajowym. Pojęcie sfery zewnętrznej (zwierzchnictwo osobowe, pojęcie polecenia służbowego, koordynacja i kooperacja w sferze zewnętrznej). Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny.

Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczegółowej.

Działy administracji rządowej a część szczegółowa w prawie administracyjnym.

Pojęcie działu administracji rządowej na tle innych reform administracji publicznej. Rodzaje działów. Konsekwencje istnienia działu dla elastyczności istnienia działu.

Europeizacja administracji i prawa administracyjnego

Europeizacja a modernizacja. Europeizacja struktur i funkcjonowanie administracji centralnej i terenowej. Autonomia samorządu w warunkach europeizacji, administracja

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2020)

Literatura podstawowa: (1. Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2020; 3. I. Lipowicz, R. Mędrzycki. M. Szmigiero, Prawo administracyjne. zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015; 4. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 2009).

Literatura uzupełniająca: (1. M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2021; 3. I. Lipowicz (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa 2017; 4. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011-2020).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Szczegółowe efekty uczenia

Student:

EK1: rozumie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego z

uwzględnieniem aspektu interdyscyplinarnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego, samodzielnie inspiruje procesy uczenia się;

EK2: potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa administracyjnego;

EK3: potrafi ustalać cele służące realizacji określonych zadań z zakresu prawa administracyjnego;

EK4: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobyta w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych;

EK5: formułuje opinie i sady o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny;

EK6: potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauki prawa administracyjnego oraz wyjaśniać

wzajemne relacje miedzy nimi;

EK7: potrafi zastosować wiedzę teoretyczna z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych;

EK8: potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat

prawa administracyjnego; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

EK9: potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa administracyjnego do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych;

EK10: potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa administracyjnego; potrafi tworzyć modele złoonych procesów życia

społecznego

EK11: potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat nauki prawa administracyjnego wykorzystując odpowiednie metody badawcze;

EK12: potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego;

EK13: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa administracyjnego na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim/obcym dotyczące podstawowych zagadnień prawnych lub mających charakter interdyscyplinarny;

EK14: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu nauki prawa administracyjnego lub z zakresu zagadnień mających charakter dyscyplinarny;

EK15: ma rozszerzona wiedzę o nauce administracji i jej roli w systemie

nauk oraz relacjach do innych nauk:

EK16: ma pogłębiona wiedzę o relacjach miedzy strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji; zna relacje miedzy tymi strukturami i prawidłowości nimi rządzące;

EK17: Ma rozszerzona wiedzę o człowieku i jego aktywności w

sferze prawa administracyjnego w kontekście

krajowym i międzynarodowym;

EK18: ma pogłębioną wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla

prawa administracyjnego;

EK19: ma pogłebiona wiedze o normach, regułach prawnych/ administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych

organizujacych struktury i instytucje społeczne i rzadzace

nimi prawidłowosci oraz ich zródła, charakter, geneze i funkcjonowanie;

EK20: ma pogłębioną wiedzę o wpływie norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i

instytucji społecznych oraz ich elementów;

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 40h

Lektura zadanej literatury: 160 h

Przygotowania do zaliczenia seminarium: 400 h

Suma godzin: 600

Liczba ECTS: 600 h/25 = 24 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne dla EK

EK1-EK5: studium przypadku, referat

EK6-EK14: SWOT, referat, pokaz, prace pisemne, prezentacje, przeglądy literatury, nieformalne rozmowy, obserwacja zachowań

EK15-EK20: seminaryjna, wykład konwersatoryjny

Sposoby weryfikacji EK

EK1-EK5: przygotowanie pisemnego opracowania na temat zagadnień seminaryjnych

EK6-EK14: wygłoszenie referatu

EK15-EK20: dwa pisemne zaliczenia

Studenci zobowiązani są do regularnego udziału w seminariach.

W czasie drugiego semestru seminarium każdy student przedstawia co najmniej dwie prezentacje:

1) I rozdział pracy;

2) prezentacja pracy magisterskiej.

Prezentacje przedstawiane są na forum grupy seminaryjnej i poddawane dyskusji. W wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest przedstawienie prezentacji w formie pisemnej (ok. 10 stron tekstu).

Warunkiem sukcesu - opracowania tekstu, który spełnia wymogi pracy magisterskiej - jest pełne zaangażowanie studenta w prace seminaryjne i terminowość realizowania kolejnych zadań naukowych.

Terminowe przedstawienie przez studenta kompletnej pracy stanowi warunek konieczny zaliczenia drugiego semestru seminarium magisterskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik, Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)