Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-CZb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

AD2_U01

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U04

AD2_U05

AD2_U06

AD2_U07

AD2_U08

AD2_U09

AD2_U10

AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03

AD2_K04

AD2_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej

EK2 Rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne

EK3 Potrafi zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

EK4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 40 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu): 120 h

Przygotowanie do zajęć: 40 h

Przygotowanie pracy magisterskiej: 400 h

SUMA GODZIN 600=24*25=600

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 24 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)